Visualització de contingut web

Regulació d'ús del foc

 

INSTAL·LACIÓ DE L'APP PREEMERGÈNCIA IF COMUNITAT VALENCIANA

L'aplicació Preemergència IF Comunitat Valenciana, permet conèixer el nivell de preemergència per risc d'incendi per a tota la Comunitat o per a un municipi determinat. També permet conèixer la previsió del nivell preemergència per a l'endemà. L'aplicació és gratuïta i es troba disponible per a dispositius mòbils amb sistema operatiu ANDROID.

 

Clik en la imatge per a descarregar PDF

 

 

APP QUEPAR   DESCARREGA EL MANUAL D'ÚS

QUEPAR és una aplicació que avalua el nivell de risc metereològic i ambiental, associat a la gestió de la palla en el Parc Natural de l'Albufera. Facilita al llaurador informació sobre l'exercici de la seua activitat.

 

CREMES DE RESTES AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU EN TERRENYS FORESTALS, CONFRONTANTS I A MENYS DE 500 METRES DELS PRIMERS

 

La realització de qualsevol activitat que supose l'ÚS DEL FOC A MÉS DE 500 METRES DE TERRENY FORESTAL NO REQUEREIX L'AUTORITZACIÓ DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. Per tant, crema de marges de cultiu i restes agrícoles a més de 500 metres de terreny forestal no requereix l'autorització de la Conselleria, excepte les limitacions que puga establir el municipi en les ordenances municipals o en el pla local de cremes, si en té.


Pot consultar el llistat de municipis amb pla local de cremes aprovats i les seues condicions en aquesta pàgina:


http://www.prevencionincendiosgva.es/planquema

Davant de la situació excepcional d'estat d'alarma, provocat pel coronavirus, ens agradaria apel·lar a la responsabilitat i el bon fer dels agricultors de la Comunitat Valenciana sobre la necessitat i conveniència de posar en marxa mesures alternatives al foc per a eliminar restes agrícoles, entre les quals hi ha l'impuls i foment de la trituració, el compostatge, l'encoixinament o d'altres mètodes alternatius a la crema, per a evitar possibles incendis forestals.

__________________________________________________________________________________________

 

L'ús del foc en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres dels primers, requereix autorització expressa del director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Només són susceptibles d'autorització les accions incloses en l'article 146 del Reglament que desenvolupa la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, amb certes limitacions generals: únicament els dies amb nivell de preemergència per risc d'incendis forestals de nivell 1, des de l'orto fins a les 13.30 hores, fora dels períodes compresos des del Dijous Sant i el dilluns de Sant Vicent, fora del període entre l'1 de juny i el 16 d'octubre, etc. Aquestes limitacions estan vigents i han sigut dictades per la conselleria i la direcció general competents en matèria de prevenció d'incendis forestals. Per a les cremes agrícoles, les autoritzacions les poden realitzar els agents mediambientals, per a la qual cosa hi ha una delegació del director territorial.

El Pla Local de Cremes és un instrument en què cada municipi acorda com es regulen i s'organitzen les accions o activitats en el temps i en l'espai, tant agrícoles com ramaderes o cinegètiques, que garantisquen al màxim la conservació de les forests davant del risc d'incendi forestal, incloent-hi i regulant, si és el cas, l'ús del foc. Ha d'informar-se en el seu ajuntament sobre les condicions per a obtindre autorització i per a la realització de cremes agrícoles.

Pot consultar el llistat de municipis amb pla local de cremes aprovats i les seues condicions en aquesta pàgina: http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema

Més enllà dels 500 metres de terreny forestal es poden fer cremes de restes agrícoles i marges de cultiu d'acord amb la normativa municipal. No és necessària l'autorització de la Conselleria. L'única limitació serà aquella que reculla el municipi en les ordenances municipals o en el pla local de cremes, si en té.

Són terrenys forestals els definits com a tals per la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, i la Llei 43/2003, de forests, estatal, i es pot consultar la cartografia de terreny forestal del PATFOR en la pàgina web de la gva  (https://visor.gva.es/visor).

 

 

 

JUSTIFICACIÓ NORMATIVA

A l'efecte de prevenció d'incendis forestals, l'ús del foc a la Comunitat Valenciana està regulat en l'article 57 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal, que diu:

 

Article 57 (Llei 3/1993, forestal)

1. Es prohibeix, com a mesura de precaució general, l'ús del foc als terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

2. Es prohibeix la crema de rostolls o d'altres superfícies i restes per a labors agràries als terrenys confrontants o amb una proximitat amb la forest inferior a 500 metres. Excepcionalment, podran autoritzar-se aquestes cremes en la forma que reglamentàriament es determine.

3. L'Administració forestal determinarà reglamentàriament les condicions d'excepció, els sistemes i les precaucions exigides per a fer ús limitat del foc en les situacions dels apartats anteriors.

 

El desenvolupament reglamentari d'aquest article es correspon amb els articles 145 a 150 del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993. En aquests articles es regulen i estableixen les accions i activitats prohibides (article 145) i aquelles que, tot i estar restringides, són susceptibles d'autorització administrativa o declaració responsable (article 146), entre d'altres qüestions. També resulta d'aplicació l'Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals, si bé es troba transposada en la major part al Decret 98/1995.

L'article 147 atribueix expressament la competència d'emetre autorització de les activitats recollides en l'article 146 als directors dels serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient, que equivaldria a l'actual Direcció Territorial d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica d'Alacant, Castelló i València, d'acord amb l'article 24 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, actualment vigent. Quant a la delegació de competències, el mateix article 147 recull aquesta facultat en el paràgraf segon, motiu pel qual es van delegar aquestes competències en els agents mediambientals.

El Pla Local de Cremes és un instrument regulat en els articles 148 al 150 del Decret 95/1998, en què cada municipi acorda com es regulen i organitzen les accions o activitats en el temps i en l'espai, tant agrícoles com ramaderes o cinegètiques, que garantisquen al màxim la conservació de les forests enfront del risc d'incendi forestal, incloent-hi i regulant, si és el cas, l'ús del foc.

En l'Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals, transposada en la major part al Decret 98/1995, s'estableix el procediment per a autoritzar l'ús del foc i la figura del pla local de cremes, que indica expressament en l'article seté que "en absència de pla local de cremes caldrà ajustar-se al que disposen les normes d'aplicació general reflectides en la present ordre". És a dir, al que disposa el procediment general (article 147 del Decret 98/1995 i article 4 de l'Ordre de 30 de març de 1994)

Pot consultar el llistat de municipis amb pla local de cremes i les seues condicions, en l'enllaç següent:

http://www.prevencionincendiosgva.es/planquema

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Plans locals de crema (PLQ)

 

Cremes agrícoles

Tràmits administratius (particulars i empreses). Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquells, regulades en l'article 146.e), del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.

Tràmits administratius (particulars i empreses). Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquells, regulades en l'article 146, lletres b), c) i d), del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: operacions de destil·lació de plantes aromàtiques; utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els pertanyents a maquetes dirigides per ràdio control; i acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.

 

 

 

 Recomanacions