Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

Com donar d'alta una festa local en Altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana?


El Decret 148/2018 indica que per a poder sol·licitar la inclusió en el Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden uses foc o artefactes pirotècnics, és necessari que aquesta festa complisca amb els requisits indicats en el seu Article 2 g).

Entre ells s'inclou la possibilitat que els festes estiguen donades d'alta en Altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana.

Per a tramitar aquesta possibilitat només calç emplenar i signar per persona competent una fitxa (veure enllaç fitxa) i remetre telemàticament al Servei de Patrimoni Cultural, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Ha de portar el següent títol:

SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN ALTRES INVENTARIS SECTORIALS DE BÉNS IMMATERIALS NO INCLOSOS EN L'INVENTARI GENERAL DE PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB ÚS DE FOC O PÓLVORA

ENLLAÇ FITXA

No requereix autorització per part de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa s'haurà de comprovar en dies successius que ha sigut inclosa. La consulta és realitza en la següent adreça web:

https://ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inmaterial

Quan ja ho estiga, en la seua sol·licitud d'inclusió en el Registre d'emplaçaments, aportarà l'enllaç i la impressió de la pantalla d'on és puga veure la festa.


La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 57, prohibeix com a mesura precautòria general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ho. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la llei forestal, regula l'ús del foc per a certes activitats i accions, prèvia autorització i sempre depenent del nivell de preemergència.

No obstant açò, fins a l'aprovació del Decret 148/2018, de 14 de setembre, no quedaven regulades els activitats relacionades amb l'ús del foc en manifestacions festives (focs artificials, fogueres, o qualsevol altre tipus d'ignició relacionat amb l'activitat festiva), generant malestar en molts municipis forestals amb una arrelada tradició cultural, també amb sectors professionals tan importants com el pirotècnic valencià, i a més, en un territori on el foc i la pólvora són part fonamental de qualsevol celebració constituint una dels senyals d'identitat del poble valencià.

El Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, modifica el reglament forestal de la Llei 3/1993, en el sentit de permetre, de manera excepcional, i prèvia autorització administrativa que garantisca l'adopció de totes els mesures i mitjans de prevenció i seguretat necessaris, l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

L'esmentat Decret indica que:

 

  1. Cada ajuntament haurà de delimitar i proposar a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, l'emplaçament més adequat (dones del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals) per al muntatge de l'esdeveniment en qüestió, per a poder ser autoritzat de manera excepcional (requisits definits en l'Article 1 de l'Annex II).
  2. Una vegada autoritzat l'emplaçament, l'ajuntament promotor haurà de realitzar abans de la celebració de cada esdeveniment, una declaració responsable (definida en l'Article 2 de l'Annex II). Aquesta serà remesa a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, per a organitzar els labors de vigilància i el seguiment dels normes de seguretat disposades en l'Annex III del Decret 148/2018.
  3. No obstant açò, a l'anterior si el nivell de risc declarat és màxim (preemergència 3) no és podrà celebrar cap tipus d'esdeveniment dels indicats (recollit en l'Article 3 de l'Annex II).
  4. Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de naturalesa administrativa i caràcter públic (tràmits definits en l'Article 4 de l'Annex II).

Enllaç al tràmit

 

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Els dades d'aquest Registre estan sotmesos a la regulació continguda en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual és regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o normes que els substituïsquen.


Dades públiques:

 

  1. Denominació del municipi sol·licitant.
  2. Adreça postal i adreça de correu electrònic, telèfon i fax de l'entitat inscrita.
  3. Responsable de l'ajuntament i persona de contacte.
  4. Ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge) i/o descripció de l'itinerari a recórrer (ruta, distància), coordenades UTM i cartografia de la ubicació i/o ruta on va a desenvolupar-es l'esdeveniment.
  5. Descripció detallada de l'esdeveniment a desenvolupar (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components a utilitzar per al seu desenvolupament).
  6. Enumeració explícita dels mesures de prevenció d'incendis forestals a executar en el seu desenvolupament, sense que seguisca suficient la remissió a normes genèriques.

​​

CONSULTAR REGISTRE D'EMPLAÇAMENTS