Organismes

Portals

 

Correspon a cada administració local, elaborar el seu propi pla local de prevenció d'incendis forestals, sent obligatori per a tots els municipis amb superfície forestal.

Aquests plans es troben subordinats als plans de prevenció d'incendis forestals de demarcació.

Quins municipis han de redactar-ho?

Mitjançant Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es van declarar els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana zona d'alt risc d'incendi. Aquesta declaració suposa que, conforme a l'article 55.3 de la Llei 3/1993, les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori han de redactar plans locals de prevenció d'incendis per als seus respectius termes municipals. (veure Annex VII.-Llistat de municipis exempts).
 

Quins municipis poden redactar un pla local reduït de prevenció d'incendis (PLRPIF)?

Mitjançant Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF), es va aprovar la figura del PLRPIF, el contingut del qual s'estableix en l'annex V de l'ordre i que deu, en tot cas, redactar-se amb el contingut mínim que estableix l'article 140 del Decret 98/1995.

Podran redactar un pla local reduït de prevenció d'incendis forestals aquells municipis que complisquen amb algun dels dos següents criteris:

  • Que en el terme municipal hi haja presència d'una superfície contínua igual o inferior a 500 hectàrees de terreny forestal.
  • Que en el terme municipal hi haja presència d'una superfície igual o inferior a 1000 hectàrees de terreny forestal i no existisca cap superfície contínua igual o superior a 500 hectàrees de terreny forestal.

Per a definir el terreny forestal, s'estarà al que establisca la legislació vigent i subsidiàriament es prendrà de les definicions i les dades de la cartografia de terrenys forestals del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell (Cartografía PATFOR relativa a incendis forestals).

També es pot accedir a través del Visor Cartogràfic de la GVA (Forestal / Instruments de Planificació/ PATFOR / PATFOR temàtica / Incendis forestals) i descarregar la cartografia en format shape.

Els municipis que complisquen els criteris anteriorment descrits, podran no obstant açò presentar un pla local de prevenció d'incendis forestals, si consideren que és més convenient, conforme a les característiques i especificitats del seu terme municipal.

Què passa si el municipi està integrat en un Parc Natural?

En aquest cas cal destacar que els plans locals no completaran, ni desenvoluparan els PPIF de Parc Natural, sinó que hauran de respectar íntegrament les accions i infraestructures proposades, ajustant-les al marc de competències municipal. Si existira una zona del terme municipal que quede fóra del Parc Natural, es regirà pel que establisca el PPIF de la demarcació.

Què passa amb els plans locals de cremes?

  • Si el municipi ja compta amb el seu pla local de cremes aprovat, s'adjuntarà com a annex al pla local de prevenció.
  • Si el municipi no posseeix pla local de cremes aprovat i creu necessària la seua elaboració, es redactarà conforme al que s'estableix reglamentàriament (annex I de l'ordre).
  • Si el municipi no posseeix pla local de cremes, per no considerar-lo necessari, no aportarà cap document al pla local de prevenció.

Consulta l'apartat Preguntes freqüents

Estat actual


​​​​​​

Any de la Resolució

Alacant

Castelló

València

2008

0

1

0

2009

0

0

2

2010

0

0

2

2011

0

0

1

2012

0

0

1

2013

5

1

1

2014

1

0

1

2015

0

0

0

2016

1

0

1

2017

4

1

1

2018

0

1

0

2019 0 0 0
2020 37 9 56
2021 30 95 93
2022* 21 17 40

 

* 23/12/2022

 

Més informació:

Enllaç a l'ORDRE 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).

Resolució de 5 d'octubre de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018. DOGV nom. 8411, de 26.10.2018

Clasificació de les urbanitzacions en zones de interficie urba-forestal. Estudio básico para la protección contra incendios forestales en la interfaz urbano-forestal. MAPAMA (pdf 29 Mb).