Recerca i avaluació

Recerca i avaluació

Una línia necessària de treball és millorar el desacoblament actual entre la recerca i la gestió de la prevenció d'incendis forestals. És fonamental el foment de la transferència de coneixement de la recerca que permeta als gestors públics i privats identificar prèviament les seues necessitats i als centres de recerca adaptar els seus projectes de recerca aplicada a aquestes necessitats.

Per açò, front una realitat tan complexa i multidimensional com és la prevenció d'incendis forestals, l'abordatge dels quals demanda necessàriament respostes pluridisciplinares, la recerca pot i deu exercir un paper rellevant.

L'avaluació, entesa com la recollida sistemàtica d'informació, qualitativa i quantitativa, en totes les fases de qualsevol intervenció: el disseny, l'organització, el desenvolupament i la finalització, és un element fonamental que ha de tenir-se en compte des de la concepció del projecte. L'avaluació alimenta el propi procés, contribuint a redefinir-ho sobre la marxa, i permet valorar els seus resultats.

  • Impulsar projectes d'absorció de CO2 i de compensació d'emissions de GEI en zones forestals incendiades per al restabliment de la massa forestal mitjançant sembra, afavoriment de fonts de llavors naturals o plantació.
  • Projecte realitzat en Vall d'Ebo.
  • Impulsar la recerca social dels incendis forestals.

Per a avançar en el disseny i engegada d'accions efectives de prevenció social és crucial el desenvolupament continuat de programes de recerca social dels incendis forestals, que ens permeta conèixer la percepció social sobre aquesta problemàtica ambiental, aprofundint en el coneixement i valoració dels factors soci-econòmics i culturals, de les causes directes i indirectes que estan després de l'origen dels mateixos.

  • Crear una càtedra per a l'elaboració de l'Observatori per a la Recerca Forestal.