Visualització de contingut web

Comunitat Valenciana

 

 • Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana.

DOGV nom.2168, de 21.12.1993

 • Ley 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 2423, de 09.01.1995

 • Llei 10/2000, de 12 de desembre de Residus de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 3898, de 15.12.2000

 • Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat.

DOCV nom. 4026 de 21.06.2001

 • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

DOGV nom. 6.405, de 25.11.2010

 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 7500, de 08.04.2015

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulta i ordena l'activitat apícola en la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 530, de 19.02.1987

 • Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les acampades i l'ús d'instal.lacions recreatives en les muntanyes de laComunitat Valenciana.

DOGV nom. 2.391, de 21.11.1994

 • Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana

DOGV nom.2.520, de 01.06.1995

 • Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana.

DOCV. nom. 3.400, de 24.12.1998

 • Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats.

DOCV nom. 4678 de 27.01.2004

 • Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

DOCV. nom. 4.678 de 27.01.2004

 • Decret 66/2007, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es desenrotlla el Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana creat per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 5503 de 02.05.2007

 • Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 5690, de 29.01.2008

 • Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 6290, de 16.06.2010

 • Decret 150/2010 de 24 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i s'aprova la Instrucció Tècnica ITMVLAT per al tractament de la vegetació en la zona de protecció de les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus al seu pas per terrenys forestals.

DOCV. nom. 6351, de 29.09.2010

 • Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 7451 de 27.01.2015

 • Decret 158/2015, de 18 de septembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

DOCV nom. 7620 de 22.09.2015

Correcció d'errors del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

DOCV nom. 7648 de 02.11.2015

 • Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

DOCV nom. 8408 de 23.10.2018

 • Decret 21/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

DOGV núm. 8493 de 25.02.2019

________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals.

DOCV nom. 2245, de 14.04.1994

 • Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.

DOCV nom. 4.959, de 04.03.2005

 • Ordre 1/2011, de 21 de gener, de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es regula la composició i funcionament de la Comissió d'Experts prevista en el Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom.6446, de 26.01.2011

 • Ordre 21/2016, de 2 de agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals.

DOGV nom. 7844, de 04.08.2016

_________________________________________________________________________________________________________________________

 • Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es declaren els terrenys forestals dela Comunitat Valenciana zona d'alt risc d'incendi.

DOCV nom. 5.062, de 02.08.2005

 • Resolució de 30 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, s'aprova el Conveni de col·laboració en matèria de prevenció i lluita contra els incendis forestals, entre la Generalitat, a través de les Conselleries de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i de Governació i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

DOCV nom. 5.824, de 08.08.2008

 • Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

DOCV nom. 7.242, de 27.03.2014

 • Resolució de 28 de gener de 2016, de la directora Territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província d'Alacant.

DOCV nom. 7721, de 16.02.2016

 • Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província de Castelló.

DOCV nom. 7721, de 16.02.2016

 • Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de València, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província de València.

DOCV nom. 7721, de 16.02.2016

 • Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.
  • Extracte de la Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

DOGV nom. 8015, de 05.04.2017

 • Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.

DOGV nom. 8040, de 16.05.2017

 • Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.

DOGV núm. 8224, de 31.01.2018

 • Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l'exercici 2018 destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

DOGV nom 8237, de 19.02.2018

 • Resolució de 5 d'octubre de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018.

DOGV nom. 8411, de 26.10.2018

 • RESOLUCIÓ de 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

DOGV nom. 8763, de 16.03.2020

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seua disposició addicional tercera disposa que se suspenen termes i s'interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les Entitats del Sector Públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present Reial decret, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

 

 • Resolución de 10 d'abril de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

DOGV nom. 8789, de 15.04.2020

 • Resolució de 3 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021.

DOGV nom. 9040, de 12.03.2021

(Ordre 21/2016, de 2 de agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals.DOGV nom. 7844, de 04.08.2016)

 • RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021. [2021/6843]

DOGV nom. 9111, de 21.06.2021