Zones de producció de mol·luscos bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes en aigües de la Comunitat Valenciana

Zones de producció de mol·luscos bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes en aigües de la Comunitat Valenciana

El Reglament (CE) Nº 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques per a l'organització de controls oficials dels productes d'origen animal destinats a consum humà, estableix en el seu annex II, capítol II, que l'autoritat competent ha de determinar la ubicació i classificació de les zones de producció de mol·luscs bivalves vius, equinoderms vius, tunicats vius i gasteròpodes marins vius.

Mitjançant Resolució de 25 de maig de 2016, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'estableixen i classifiquen les zones de producció de mol·luscs bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes en aigües de la Comunitat Valenciana.