Pesca recreativa

Pesca recreativa

La pesca recreativa a la Comunitat Valenciana ha experimentat en els últims anys un notable creixement en el nombre de practicants, ocasionat en gran manera pel increment del turisme a la Comunitat Valenciana, afavorint així la proliferació d'embarcacions dedicades a la pesca no professional, competicions esportives de foment de la pesca amb finalitats lúdiques i la pràctica de la pesca selectiva mitjançant bussege a pulmó lliure. En conseqüència, resulta evident que aquesta modalitat, tant per la seua pròpia naturalesa com per la incidència en els recursos pesquers, exigeix un règim de control i limitacions específiques.

Actualment la pesca recreativa a la Comunitat Valenciana està regulada en el Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual s'estableixen les normes sobre la pesca marítima d'esbarjo de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 51/2015 i correcció d'errors del Decret 51/2015

Aquesta disposició regula les llicències de pesca recreativa, que estenen la seua validesa a les aigües de competència estatal, els concursos de pesca i els aparells utilitzats per a aquest tipus de pesca, establint-se les prohibicions en l'exercici d'aquesta activitat.

La pesca recreativa en aigües exteriors està regulada en el Reial decret 347/2001, d'11 de març, pel qual es regula la pesca marítima d'esbarjo en aigües exteriors.

Les espècies autoritzades de peixos i cefalòpodes per a la seua captura en pesca marítima d'esbarjo tant en aigües interiors com a exteriors són les establides en l'annex I del Reial decret 347/2011

Els topalls màxims de captura i les talles mínimes són les contingudes en l'Ordre de 26 de febrer de 1999, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

A més, des de temps immemorial, la pesca amb l'art denominat rall o esparavel és una pràctica tradicional en molts punts de les costes de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un art de pesca artesanal, utilitzat a mà des de terra i individualment.

La regulació l'exercici de la pesca marítima d'esbarjo que es practique utilitzant l'art de pesca conegut com rall o esparavel en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana es troba en el Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la pesca amb l'art denominat rall o esparavel en les aigües interiors de la Comunitat, modificat pel Decret 51/2015 i correcció d'errors del Decret 51/2015