Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Detalle pino carrasco (foto: Gregorio Ros)

Pinya de Pi blanc (Pinus halepensis)

 

 

Margalló (Chamaerops humilis)

 

 

La vegetació dominant en el paratge està conformada per una pineda de pi blanc (Pinus halepensis) , amb una edat pròxima als 50 anys. A més, hi ha algun exemplar aïllat de pi resiner (Pinus pinaster) i lledoner (Celtis australis) .

 

El sotabosc està format per una màquia amb espècies de matoll esclerófil com el llentiscle (Pistacia lentiscus), el coscoll (Quercus coccifera), l'argelaga (Ulex parviflorus), el bruc (Erica multiflora), margalló (Chamaerops humilis), el romer (Rosmarinus officinalis), així com alguns exemplars d'alborç (Arbutus unedo), generalment de port arbustiu.

 

La vegetació subarbustiva està formada per espècies de menor port, adaptades a estadis de sòl més pobre i alts graus d'insolació. Abunden espècies aromàtiques com els timons (Thymus sp.), estepes (Cistus sp.) o vistosos exemplars de Centaurium quadrifolium.

 

Enclavats en la muntanya s'aprecien parcel·les de cultiu en què preval l'oliverar i la garrofera.

 

Cal destacar l'endemisme botànic denominat Lupinus mariae-josephi, el tramús silvestre, el qual va ser recentment descobert en la Lloma del Tramussar i propicia la declaració d'una microrreserva de flora.