Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Natura - Fauna

Rabosa

 

Llebre

Respecte als mamífers, cal destacar els quiròpters que habiten en l'espai natural, amb presència d'espècies com la rata penada aligot mitjà (Myotis blythii) , la rata penada de cova (Miniopterus schreibersii) o la rata penada mitjà de ferradura (Rhinolophus mehelyi) . Les dites espècies són de rellevant importància ja que es troben catalogades com a espècies en extinció o com a espècies vulnerables.

 

Cal ressaltar la variada presència d'espècies carnívores, com el teixó (Meles, meles) , la fagina (Martes foina) , el rabosot (Vulpes vulpes) , la mostela (Mustela nivalis) , així com espècies de gran valor pel seu interés cinegètic com: la llebre (Lepus granatensis) , els abundants conills (Oryctolagus cuniculus) i els porc senglars (Sus scrofa) .

 

Quant a l'ornitofauna nidificadora en la zona, els boscos de pi blanc alberguen espècies com l'herridillo caputxí (Parus cristatus) , el formiguer (Jynx torquilla) , l'agateador comú (Certhia brachydactyla) , la tudó (Columba palumbus) i de vegades l'esparver (Accipiter nisus) . Associades a les zones obertes de matoll davall, és habitual observar la perdiu roja (Alectoris rufa) , el capsot comú (Lanius senator) i els esterrossadors (Oenanthe oenanthe) .

 

El mussol comú (Athene noctua) , és abundant en tot l'espai protegit.

 

Respecte a l'herpetofauna, són abundants la sargantana colillarga (Psammodromus algirus) , el fardatxo ocel·lat (Lacerta lepida) o les serps blanques  (Elaphe scalaris) i verda (Malpolon mospessulanus) . Amfibis com el renoc comú (Bufo bufo) o el renoc corredor (Bufo caramida) també són abundants en la zona.