Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Requisits, Intensitat de les Ajudes i Catàleg de Procedimients

REQUISITS, INTENSITAT DE LES AJUDES i CATÀLEG DE PROCEDIMENTS

Requisits que cal tindre present en l'execució d'un programa operatiu

 • Un programa operatiu (PO) es finança amb la constitució anual per l'OPFH d'un fons operatiu (FO), format per contribucions a parts iguals, dels propis fons de l'OPFH i/o d'aportacions dels seus productors membres, i la contribució comunitària o ajuda financera (AF).

La quantia del FO està relacionada directament amb el volum de negoci de l'OPFH, a través del càlcul del valor de la producció comercialitzada (VPC) per l'OPFH en un període de referència.
Este període serà l'últim període anual comptable finalitzat abans de l'1 d'agost de l'any en què es realitza la comunicació de l'import del fons operatiu.
La quantia del fons serà, com a màxim, el 4,1% del valor de la producció comercialitzada (VPC) de cada organització de productors. No obstant això, este percentatge podrà augmentar-se al 4,6% del VPC sempre que l'import que supere el 4,1% del valor esmentat s'utilitze únicament per a mesures de prevenció i gestió de crisi.

 • Un PO haurà de:
 • Incloure dos o més accions mediambientals o,
 • Com a mínim, el 10% de la despesa corresponent al PO haurà de destinar-se a accions mediambientals.

D'acord amb el que disposa la reglamentació comunitària, Espanya ha elaborat la seua  estratègia nacional per als programes operatius sostenibles, que desenrotllaran les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, i que inclou les directrius nacionals mediambientals.

 • Les mesures de prevenció i gestió de crisi no comprendran més d'un terç de les despeses del programa operatiu.
 • Es podran autoritzar modificacions de PO durant el mateix any (modificacions d'any en curs) amb un màxim del 25% de l'import inicialment aprovat.
 • A l'hora de formar el grup de mesures, accions i actuacions que componen un programa operatiu, cal tindre en compte el límit de la despesa anual per al conjunt de cada mesura respecte al fons operatiu aprovat i efectivament executat. Estos límits, per a cada una de les mesures són:
  • Mesura 1: planificació de la producció, 80%.
  • Mesura 2: manteniment o millora de la qualitat dels productes, 60%.
  • Mesura 3: millora de la comercialització, 80%.
  • Mesura 4: investigació i producció experimental, 30%.
  • Mesura 5: formació i servicis d'assessoria, 30%.
  • Mesura 6: prevenció i gestió de crisi, 33%.
  • Mesura 7: objectius mediambientals, 60%.
  • Mesura 8: altres accions, actuacions, i inversions, 40%.

Intensitat de l'ajuda concedida

L'ajuda financera (AF) en general es limitarà al 50 de l'import de les despeses reals efectuades (es podrà elevar fins al 60% en determinats casos, establits pel reglament comunitari i, dins de certs límits, fins al 100% en operacions de distribució gratuïta i en les mesures de prevenció i gestió de crisi).
L'ajuda financera comunitària quedarà sotmesa a un límit màxim del 4,1% del VPC de cada OPFH.
No obstant això, el percentatge esmentat podrà augmentar-se al 4,6% del VPC sempre que la diferència entre ambdós percentatges s'utilitze únicament per a les mesures de prevenció i gestió de crisi.

Catàleg de procediments