Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Reconeixement d'entitats

1) Naturalesa jurídica del sol•licitant:

 • Ser una entitat amb personalitat jurídica (Cooperativa / SAT / altres associacions / sense organització prèvia), constituïda per productors, i que tinga els fins de l'article 33 del Reglament (UE) 1308/2013.
 • En el cas de societats mercantils, les accions o participacions seran nominatives i tots els socis tindran necessàriament la condició de productors de fruita i hortalisses. Les societats portaran un  llibre de registre d'accions o participacions que permeta acreditar en qualsevol moment el nombre de socis, així com de la seua participació en el capital social i els seus drets de vot.

2) Categories de reconeixement i paràmetres mínims.

Veure normativa vigent

3) Obligacions respecte als socis productors i socis no productors.

 • Adhesió mínima a l'entitat sol•licitant: 3 anys.
 • Els socis poden ser persones físiques o jurídiques. També són computables els socis productors d'estes últimes.
 • Nombre mínim segons categories i territori. No són computables els socis no productors de fruita i hortalisses.
 • A diferència de les societats mercantils, en el cas de cooperatives i SAT, podrà admetre's com a membres de l'OP els membres no productors, sempre que:
 • No disposen de més del 24% del dret de vot en la presa de decisions.
 • En el cas de superar el percentatge anterior, o hi haja socis productors que no desitgen participar de les activitats de l'OP, es desvincularan de la dita activitat creant una secció o grup de productors (regulats pels estatuts).

4) Control democràtic de l'organització de productors.
En el cas que la forma jurídica siga una cooperativa o una SAT, el seu funcionament s'ajustarà al que preveu la normativa reguladora.
Per a altres formes jurídiques, cap soci podrà disposar de més del 34% del total dels drets de vot de l'organització . Esta limitació ha de constar estatutàriament.

5) Paper decisori de l'assemblea general, o de l'assemblea vinculada a l'OP.

 • L'assemblea general (o, si és el cas, l'òrgan de representació de la secció vinculada a l'OP) adoptarà les decisions relatives a la sol•licitud de reconeixement de l'OP.
 • També adoptarà les decisions relatives a l'elaboració d'un programa operatiu i constitució del fons operatiu específic (entre altres qüestions).

6) Entregues de producte procedent del soci i percentatge de vendes directes.

 • Els socis productors estan obligats a entregar tota la seua producció a l'OP, excepte un 10% del volum, que podran vendre pel seu compte. Excepcionalment, podran ser autoritzats per la mateixa OP per a entregar la seua producció a altres OP.
 • En el cas que un productor pertanga a distintes OP, per a diferents productes reconeguts, serà obligatòria l'entrega total de cada producte a l'organització per al que es trobe adherit.

7) VPC de socis i de no-socis.  En cap cas el VPC procedent de socis, serà inferior al 50% del VPC total.

8) Estructura i activitats de l'organització de productors.
L'entitat reconeguda haurà de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per a dur a terme les funcions bàsiques de:

 • el coneixement de la producció dels seus membres,
 • l'arreplegada, la classificació, l'emmagatzematge i el condicionament de la producció dels seus membres,
 • la gestió comercial i pressupostària, i la comptabilitat centralitzada i un sistema de facturació.

En el cas que l'organització no dispose dels mitjans propis per a desenrotllar alguna de les funcions previstes, podrà contractar amb tercers els servicis previstos, amb els mínims establits en l'article 27 del Reglament (UE) 543/2011 (identificació de les parts, de les tasques a fer i dels imports previstos; duració mínima del contracte: 3 anys.).
En el cas que l'organització contracte la realització d'activitats de transformació d'un o més dels seus productes, amb una entitat, diferent dels seus socis:

 • l'OP mantindrà en tot moment la propietat sobre el producte.
 • Una vegada transformat, l'OP s'encarregarà de la seua comercialització.
 • En cap cas l'OP podrà vendre el producte transformat a la mateixa entitat que va efectuar la transformació o a entitats participades per esta.