Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Pla Director d'Indústries Agroalimentàries

En el context de l'agricultura de la Unió Europea, la indústria agroalimentària acomplix un paper de creadora de riquesa per al productor agrari i, per tant, d'elevadora de la seua renda, atés que incorpora valor afegit a la producció, permet l'eixida d'excedents que pressionarien a la baixa els preus percebuts pels agricultors i contribuïx de manera important a la creació d'ocupació lligada al medi rural.

El Pla Director és un instrument de planificació organitzativa per mitjà del qual la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua vol reflectir les seues intencions amb el futur de la indústria agroalimentària a la Comunitat Valenciana, un sector de la importància del qual servixen de referència les xifres del 10,2 % de l'ocupació i el 12,8 % de les vendes netes de tota la indústria de la regió.

Objectius

El Pla Director per a la Indústria Agroalimentària té entre els seus objectius millorar la competitivitat de la indústria agroalimentària de la Comunitat Valenciana i els seus productes. Per a això, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua treballa diversos eixos prioritaris d'actuació que afecten tant la millora dels processos productius com la cadena de valor i la promoció i comunicació d'estos productes perquè arriben al consumidor final.