Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Mesures de prevenció i gestió de crisi

Els programes operatius en el sector de la fruita i hortalisses podran tindre, entre altres objectius, la prevenció i gestió de crisi, la finalitat de la qual serà la d'evitar i afrontar les crisis que es presenten en els mercats de la fruita i hortalisses, i comprendrà en este context :

 • les retirades del mercat
 • la collita de fruita i hortalisses en verd o
 • la no-recol•lecció de la collita

TIPUS D'OPERACIONS

Retirades

Els productes retirats del mercat podran tindre diferents destinacions sempre que d'eixes  operacions no es derive cap repercussió negativa per al medi ambient ni cap conseqüència fitosanitària negativa . Entre les destinacions previstes per la normativa estan:

 • Distribución gratuïta
 • Alimentació animal
 • Compostatge
 • Altres

A manera de comentari addicional, la reglamentació comunitària  preveu la possibilitat (no prevista en el desenrotllament espanyol) d'efectuar retirades amb destinació a la indústria de la transformació, sempre que els Estats membres adopten disposicions d'execució per a garantir que no es produïsca cap distorsió de la competència entre les indústries en qüestió dins de la Unió o entre els productes importats i que els productes retirats no entren novament en el circuit comercial. L'alcohol resultant de la destil•lació haurà d'utilitzar-se exclusivament per a fins industrials o energètics.

Recol·lecció en verd i no-recol•lecció

S'entendrà per :

 • Collita en verd o recol•lecció en verd, la collita total dels productes verds no comercialitzables en una zona determinada. Els productes en qüestió no hauran d'haver patit cap dany abans de la collita en verd, a causa de raons climàtiques, a malalties o a qüestions d'un altre tipus.

(Per collita en verd s'entén la collita total dels productes encara no comercialitzables en una parcel•la determinada, duta a terme abans de l'inici de la collita normal).

 • Renúncia a efectuar la collita o no-recol•lecció, la finalització del cicle productiu en curs de la zona en qüestió quan el producte està ben desenrotllat i és sa, com cal i de qualitat comercial. La destrucció de productes per causa de fenòmens climàtics o malalties no es considerarà una renúncia a efectuar la collita.

(Per renúncia a efectuar la collita s'entén la no-obtenció de cap producció comercial d'una parcel•la en qüestió durant el cicle productiu normal).

AUTORITZACIÓ DE PUNTS DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE RETIRAT

Per a realitzar una operació de retirada de les previstes dins de la mesura 6 d'un programa operatiu, el producte que ix de l'organització de productors ha d'entregar-se en condicions controlades a un receptor autoritzat que, segons casos, podrà ser:

OPERACIÓ RECEPTOR DEL PRODUCTE

 • Distribució gratuïta: Entitats caritatives i centres benèfics
 • Alimentació animal: Ramaders, parcs zoològics, reserves de caça o empreses assimilades

El Servici de Concentració de l'Oferta i Cooperativisme dins de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca manté els registres següents:

 • El "Registre de ramaders autoritzats". Només els ramaders registrats podran rebre el subministrament de productes de retirada amb destinació a l'alimentació animal.
 • Registre d'entitats caritatives i centres benèfics de la Comunitat Valenciana, autoritzats per a rebre fruita i hortalisses procedents de retirades d'organitzacions de productors.

Tant l'autorització dels ramaders, parcs zoològics, reserves de caça o empreses assimilades per a rebre fruita i hortalisses procedents de retirades de les OPFH com l'autorització a les entitats caritatives i centres beneficiaris per a rebre fruita i hortalisses procedents de retirades de les OPFH es troben regulades per l'Orde de 6 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, i corresponen a l'esmentada Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca.