ESPÈCIES CINEGÈTIQUES, PISCÍCOLES I SALVATGES - PREGUNTES FREQÜENTS

A partir de quants gossos he de tindre nucli zoològic?

Ho determinarà l'autoritat local o municipal competent a fi a conéixer l'instrument ambiental necessari per a tal qualificació.

A partir de que núm. de gossos s'ha de posar el cartell de transport d'animals vius?

En cap apartat de la legislació s'especifica el núm. de gossos, però en qualsevol cas quan estiga registrat per a realitzar alguna activitat econòmica (trasporte a tercers, gossos de distinta propietat o no del titular del contenidor, etc.) o amb ànim de lucre haurà de posar el senyal.

El remolc dels gossos estic obligat a homologar-ho en la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua?

Està obligat a registrar-ho si realitza activitat econòmica o amb ànim de lucre, i el vehicle y/o contendor deurà segons s'indica en la normativa complir que les condicions generals per a les que es concebran, construiran i mantindran de manera que no provoquen o evitar lesions i patiment.

He de fer algun curs de benestar animal específic de transport per a gossos?

No hi ha tal obligació per la legislació vigent de Benestar Animal.

Necessite llibre de transport dels gossos de caça?

Si no és activitat lucrativa i no està registrat no seran posseïdors d'este llibre d'activitat.

Pot donar la Conselleria talons als dulers de desinfecció com en altres autonomies limítrofes?

No hi ha legislació pròpia que desenrotlle i establisca estes competències.

Puc transportar els gossos de caça en el meu tot terreny picap, o estic obligat a transportar-los en un remolc independent?

Està obligat a registrar-ho si realitza activitat econòmica o amb ànim de lucre, i el vehicle y/o contendor deurà segons s'indica en la normativa complir que les condicions generals per a les que es concebran, construiran i mantindran de manera que no provoquen o evitar lesions i patiment.

Quals són els requisits generals per a la homologació del transport de gossos de caça?

No és competència de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a través dels veterinaris oficials si no que està, únicament comprova les condicions d'acord amb la capacitat dels gossos per a evitar-los qualsevol patiment tal com apunta de forma genèrica la normativa.

Quan he de desinfectar el vehicle? A on? Ho puc fer jo mateix? He de portar alguna motxilla amb desinfectant?

Veja el punt 3 de l'art. 1r del RD 363/2009
 
A estos efectes, en el cas dels vehicles de transport de gossos de dules, cocouades o gossades, s'entendrà com a finalització del primer trasllat, el fi de la primera activitat cinegètica següent a la ruptura del precinte, de manera que la neteja i desinfecció del vehicle haurà de realitzar-se, una vegada finalitzada la primera munteria posterior a la càrrega dels animals, abans d'iniciar-se la càrrega dels animals en el vehicle per a efectuar una segona munteria, a l'efecte de la qual podrà efectuar-se in situ per un participant en la munteria autoritzat com a centre de neteja i desinfecció, o en qualsevol altre cas després de la descàrrega dels gossos en el lloc d'origen del moviment i abans de partir a una altra munteria.

Quina és la validesa de la desinfecció? Qui em dóna el justificant de la desinfecció?

Veja el punt 3 de l'art. 1r del RD 363/2009
 
A estos efectes, en el cas dels vehicles de transport de gossos de dules, cocouades o gossades, s'entendrà com a finalització del primer trasllat, el fi de la primera activitat cinegètica següent a la ruptura del precinte, de manera que la neteja i desinfecció del vehicle haurà de realitzar-se, una vegada finalitzada la primera munteria posterior a la càrrega dels animals, abans d'iniciar-se la càrrega dels animals en el vehicle per a efectuar una segona munteria, a l'efecte de la qual podrà efectuar-se in situ per un participant en la munteria autoritzat com a centre de neteja i desinfecció, o en qualsevol altre cas després de la descàrrega dels gossos en el lloc d'origen del moviment i abans de partir a una altra munteria.

Quina normativa seria aplicable en el transport de gossos de caça en la Comunitat Valenciana?

  • L'article segon apartat u del Reial Decret 363/2009 de 20 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 11559/2005 de 23 de desembre, sobre les condicions bàsiques que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera en el sector ramader i el Reial decret 751/2006 de 16 de juny sobre autorització i registre de transportistes i de mitjans de trasporte d'animals i pel qual es crega el Comité Espanyol de benestar i protecció dels animals de producció.
  • Reglament (CEE) nº1/2005 del Consell de 22 de desembre relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes i pel qual es modifiquen les Directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el Reglament (CE) núm. 1255/97.