Visualització de contingut web

Sector lacti

SISTEMA UNIFICAT D'INFORMACIÓ EN EL SECTOR LACTI (INFOLAC)

El Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris, estableix l'obligatorietat, per als primers compradors de llet de vaca, ovella i cabra, de declarar mensualment davant l'autoritat competent, la quantitat de llet crua que els haja sigut entregada el mes anterior.

A més, el sector lacti disposa d'una sèrie de mesures derivades de l'aplicació del paquet lacti, entre les quals es troba l'obligatorietat dels contractes entre els productors i els primers compradors de llet crua de vaca, ovella i cabra.

El sistema de declaracions mensuals, lligat a l'obligatorietat dels contractes entre primers compradors i productors del sector lacti, ha sigut objecte de regulació a nivell nacional a través del Reial decret 319/20015, de 24 d'abril, sobre declaracions a efectuar per primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i cabra, estableix el sistema unificat d'informació del sector lacti (INFOLAC), que contindrà:

  • El registre de tots els primers compradors que operen en el sector lacti a Espanya
  • La informació de tots els contractes entre primers compradors i productors en el sector lacti, de conformitat amb el Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s'estableixen les condicions de contractació
  • La informació de les declaracions obligatòries en el sector lacti.


Aquest reial decret va entrar en vigor l'1 d'abril de 2015, i en el mateix s'estableix l'obligatorietat de presentar declaracions de llet als següents agents:

  • Tots els primers compradors de llet crua de vaca, ovella, o cabra que adquirisquen llet a productors. Periodicitat mensual i sempre en els primers 20 dies següents del mes declarat.
  • Tots els ramaders que realitzen venda directa de llet i/o productes lactis en l'explotació. Periodicitat anual i a incorporar en els primers vint dies del mes de gener de l'any següent.


I l'obligatorietat de declarar els contractes subscrits entre primers compradors i ramaders a través del sistema unificat del sector lacti per a:

  • Tots els primers compradors que adquirisquen llet a productors, respectant el termini establit en l'article 16 del Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, i sempre abans de començar el lliurament de llet objecte del contracte.

Els primers compradors de llet de vaca, ovella i cabra que tinguen l'efectiva direcció del comprador en la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar l'alta en el registre de primers compradors i les claus d'accés en l'aplicació, a través del següent enllaç.
La declaració anual a efectuar pels ramaders que realitzen venda directa de llet i/o productes lactis en l'explotació, es podran realitzar:

- Directament en l'aplicació, sol·licitant l'alta en el registre de primer comprador de llet i claus d'accés.

- Comunicant les dades exigides (ANNEX V FULLA RESUM DE VENDES DIRECTES, del RD 319/2015), al servei de producció i sanitat animal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, canvi climàtic i Desenvolupament Rural.


PLA NACIONAL DE CONTROLS DE LA CONTRACTACIÓ I DE LES DECLARACIONS DE LLIURAMENTS EN EL SECTOR LACTI

El Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual s'estableix la condicions de contractació en el sector lacti, indica que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), en col·laboració amb les comunitats autònomes, establiran un pla de controls per a comprovar el compliment d'aquest reial decret.

D'altra banda, el Reial decret 319/2015, de 24 d'abril, sobre les declaracions obligartòries a efectuar pels primers compradors i productors que , indica que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient coordinarà amb les comunitats autònomes, a través de l'òrgan de coordinació corresponent, l'elaboració d'un pla de control.

A fi de simplificar i unificar les tasques de control s'estableix un pla conjunt per a dur a terme els controls en matèria de contractació i referent a les declaracions de lliuraments, per a verificar que es compleixen les condicions establides en la normativa.

Els controls seran realitzats pels òrgans competents de les comunitats autònomes on es trobe situada la seu de l'efectiva direcció del comprador, subministrats o productor, segons el cas, amb caràcter anual.

Per al règim sancionador en matèria de contractació i declaracions obligatòries seran aplicable:

- El títol V de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

- La disposició addicional setena de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d'àmbit territorial supraautonòmic.