Visualització de contingut web

Novetats

Actualment, el Servei de Sanitat i Producció Animal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, es troba treballant en nombrosos aspectes, entre els quals destaquem:

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'estableix el Programa de Control i Eradicació de la Tuberculosi Caprina en la Comunitat Valenciana

Té com a objecte l'establiment de les mesures de prevenció i control de les malalties infectocontagioses dels animals amb la finalitat, entre altres, de protegir la salut pública a través de la prevenció i eradicació de les malalties que afecten el bestiar i poden ser transmeses a l'home i mitjançant la protecció de la salut animal a través de programes de prevenció i eradicació de les malalties dels animals susceptibles de causar perjudicis econòmics als ramaders.

Aplicació del Programa Nacional voluntari de vigilància, control i eradicació de la Agalaxia Contagiosa ovina i caprina (2018-2020)

Aquesta malaltia presenta una complexa etiologia especialment en el bestiar caprí, ja que fins a quatre espècies de micoplasmas poden estar implicades en la infecció. Aquesta espècie animal es veu afectat per Mycoplasma agalactiae (Dt.), Mycoplasma mycoides subsp. capri (Mmc), Mycoplasma capricolum subsp. Capricolum (Mcc) i Mycoplasma putrefaciens (Mp) havent-se descrit la seua presència tant en la península com en l'arxipèlag canari.

L'objectiu és establir un programa sanitari voluntari de vigilància i control de la malaltia, unes qualificacions sanitàries sobre aquest tema i la implantació de mesures de maneig i higiene complementàries. No es contemplen sacrificis obligatoris d'animals.

Projecte de Decret del Consell pel qual s'estableixen els requisits i el procediment d'habilitació i el règim d'actuació dels veterinaris habilitats en festejos taurins tradicionals

La conselleria competent podrà habilitar a veterinaris i veterinàries d'explotació o d'Agrupació de Defensa Sanitària, en l'exercici lliure de la seua professió, per al compliment de les funcions pròpies de control veterinari animal i zootècnic relatives a la vigilància epidemiològica i a l'expedició dels certificats o documents d'acompanyament dels animals exigits per la normativa veterinària. Mitjançant decret del Govern Valencià s'establiran els requisits i el procediment d'habilitació i el règim d'actuació dels veterinaris habilitats, tenint en compte en tot cas les regles que s'estableixen en el present article.

L'entrada d'aquests professionals és una necessitat justificada per a vetlar per tots aquells factors que influeixen en el desenvolupament ordinari dels festejos taurins tradicionals lligats ineludiblement a les condicions sanitàries tant dels animals com dels llocs on s'allotgen així com de la identificació i documentació correcta dels caps de bestiar braus d'acord amb la normativa sectorial ramadera. La figura del veterinari en els festejos taurins tradicionals és l'encarregada d'atendre els elements que afecten directament els vertaders protagonistes, els bous i vaques de ramaderia braves.

Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana, sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia

La present llei té el seu fonament en la necessitat de promulgar un instrument jurídic més eficaç en la defensa i protecció dels animals de companyia d'acord amb la demanda social i l'interés general, la finalitat essencial del qual és aprofundir en les mesures educatives i de conscienciació social de la població per a un tractament digne dels animals de companyia, però també de reforçar l'actuació de les administracions públiques en la tutela dels drets dels animals de companyia i l'enduriment del règim sancionador davant conductes incíviques i cruels amb els animals de companyia.