Visualització de contingut web

Moviments

Registre de moviment d'animals (REMO)

El Registre de moviments de les espècies d'interés ramader (REMO), recull informació relativa als moviments de les diferents espècies (en el cas del boví i equí, de manera individual, en la resta d'espècies, per lots). Es tracta d'un sistema informatitzat actualment actiu per als moviments de boví, porcí, oví, caprí, ocells de corral, etc.

Els titulars de les explotacions ramaderes registrades en la Comunitat Valenciana poden sol·licitar l'emissió dels certificats sanitaris de moviment de bestiar, de forma telemàtica a través dels següents enllaços:

  • Moviment d'animals per lots.
  • Moviment d'animals individuals (boví i equí)

TRACES (TRAde Control and Expert System)

TRACES  és una eina de la Comissió Europea per a registrar els moviments d'animals, productes d'origen animal i no animal, pinsos i plantes que transiten per països de la UE o que són importats des de fora de la UE, amb la finalitat de vetlar per la seguretat dels aliments i els consumidors.

Les partides d'animals i productes, en la majoria dels casos, s'acompanyen de certificats sanitaris o documents comercials i les autoritats competents poden expedir aquests documents online a través de TRACES.

TRACES és una eina multilingüe que notifica, certifica i supervisa el comerç, eficaç per a garantir:

  • La traçabilitat i supervisió dels desplaçaments, tant dins de la UE com procedents de països no pertanyents a la UE.
  • L'intercanvi d'informació que permet als socis comercials i a les autoritats competents obtindre fàcilment informació sobre la circulació de les seues partides i agilitar els procediments administratius.
  • Gestió de riscos: reacció ràpida a les amenaces sanitàries mitjançant el rastreig de la circulació de partides i facilitar el rebuig de les partides que no compleixen les condicions.

Per a iniciar la sol·licitud del certificat TRACES es podrà realitzar en el següent enllaç.

CEXGAN (Comerç Exterior Ramader)

L'exportació d'animals vius, productes d'origen animal, productes per a l'alimentació humana o alimentació animal i els productes sanitaris exigeix habitualment la presentació d'un certificat veterinari d'exportació davant les autoritats del país importador. Els requisits expedits depenen del país d'origen i del producte a exportar.

En funció del seu contingut, els certificats veterinaris d'exportació poden ser genèrics (quan el país importador no exigeix requisits concrets) o específics (quan el país importador estableix requisits equivalents o no equivalents als de la Unió Europea i és necessari acordar un model de certificat que reculla els mateixos). En alguns casos, i solament per a determinats productes el país importador pot admetre l'entrada del producte sense requerir cap certificat veterinari. A vegades els països importadors solament autoritzen les importacions de determinats establiments, que figuren en llistats elaborats per ells mateixos basant-nos en diferents criteris.

Els certificats d'exportació són emesos pels serveis d'inspecció veterinària en Frontera.

Per a millorar el comerç exterior ramader es va crear l'aplicació CEXGAN 2.0 on es troben registrades les empreses que realitzen exportacions d'algun d'aquests productes a tercers països. En ella es pot accedir a la informació necessària per a realitzar l'exportació. Això permet l'acceleració del procés ja que és possible la presentació de la documentació via telemàtica, prèvia al trasllat de la mercaderia.

Tota la informació i accés a l'aplicació es troba en el següent enllaç.

En el cas que el certificat d'exportació específic d'animals vius requerisca requisits de sanitat animal, el titular de l'explotació ramadera haurà de sol·licitar als serveis veterinaris de sanitat animal de l'Oficina comarcal on es trobe situada la seua explotació, l'atestació sanitària (certificat previ a l'exportació) dels requisits sanitaris exigits en el certificat.

Per a iniciar la sol·licitud d'emissió del certificat previ a l'exportació a tercers països d'animals vius es podrà realitzar a través del següent enllaç.

Declaració Veterinari Responsable (DVR)

Tots els establiments productors finals que exporten productes d'origen animal destinats al consum humà, deuran disposa d'un Sistema d'Autocontrol Específic (SAE) quan el País de destinació exigisca que l'establiment estiga autoritzat per les autoritats competents d'aquest País o requisits sanitaris de sanitat animal addicionals als de la normativa de la Unió Europea. Aquests requisits són els continguts en el certificat veterinari d'exportació especifique (AGAFA).

El SAE per a l'exportació a tercers països, exigeix que els animals o les matèries primeres potencialment destinades a l'exportació vagen acompanyades d'una declaració veterinària responsable (DVR) quan s'entreguen a la indústria alimentària. Aquests DVR han d'incloure les atestacions necessàries en funció de les fitxes d'especificacions elaborades per les indústries alimentàries tenint en compte els requisits exigits pels països als quals desitgen exportar. Els responsables de les explotacions ramaderes hauran sigut informats prèviament pels seus clients de les atestacions que seran necessàries, en cada cas.

Els DVR podran ser expedits pels Serveis Veterinaris Oficials de les Comunitats Autònomes o per veterinaris habilitats específicament en l'àmbit del Reial decret 993/2014.

A la Comunitat Valenciana la Declaració veterinària responsable (DVR) la realitzen els veterinaris oficials de sanitat animal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Per a iniciar la sol·licitud del DVR s'han establit dos procediments que es podran realitzar en els següents enllaços:

  1. Sol·licitud d'emissió de DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà d'explotacions gestionades per integradores del sector porcí i avícola amb 30 explotacions o més.
  2. Sol·licitud d'emissió de DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà per explotació.