Visualització de contingut web

Identificació en animals de proveïment

Sistema Integrat de Traçabilitat Animal (SITRAN)

Per a poder garantir la traçabilitat del bestiar viu, es fa necessari utilitzar eines específiques. El Sistema Integral de Traçabilitat Animal, o SITRAN consisteix en una base de dades heterogènia i distribuïda que comunica els registres existents en les diferents comunitats autònomes amb un registre centralitzat, mitjançant mecanismes d'intercanvi d'informació desenvolupats específicament.

SITRAN es compon de tres mòduls principals, que estan interrelacionats entre si:

  • REGA (Registre general d'explotacions ramaderes), que inclou les dades bàsiques de més de 700.000 explotacions situades a Espanya, relatius a més de vint espècies diferents d'animals de producció. El Reial decret 479/2004, de 26 de març, estableix i regula el Registre.
  • REMO (Registre de moviments de les espècies d'interés ramader), que recull informació relativa als moviments de les diferents espècies (en el cas del boví, de manera individual, en la resta d'espècies, per lots). REM està actualment actiu per als moviments de boví, porcí, oví, caprí i ocells de corral. Al llarg de 2010 s'estendrà el seu funcionament a la resta d'espècies.
  • RIIA (Registre d'identificació individual d'animals), en funcionament per a les espècies bovina, ovina, caprina i per a la espècie equina.

El Reial decret 728/2007, de 13 de juny, estableix i regula tant REM com RIIA.

SITRAN es nodreix íntegrament de les dades subministrades per les aplicacions de les Comunitats i Ciutats Autònomes, que al seu torn procedeixen de les dades subministrades pels propis ramaders (en gestionar altes, baixes, emissió de documents d'identificació, declaracions de cens, etc) o obtinguts mitjançant l'exercici de les seues competències (inspeccions, controls, emissió de documents de moviment, etc).

Registre d'identificació animal (RIIA)

El Registre d'Identificació Animal o RIIA és una base de dades informatitzada que forma part del Sistema de Traçabilitat Animal (SITRAN). En ella es troben registrats tots els animals identificats individualment relacionant-se directament amb l'explotació en la qual es troben i les seues dades respectives. D'aquesta forma, es permet l'accés ràpid a la informació d'interés i la localització de cadascun dels animals.

Els serveis centrals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural; són els encarregats d'actualitzar la informació d'aquesta base de dades i del control de la identificació dels animals conforme la legislació vigent.

La identificació de les espècies d'interés ramader està regulada en la següent normativa:

  • Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina
  • Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre d'animals d'espècie bovina
  • Reial decret 676/2016, de 16 de desembre, pel qual es regula el sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina
  • Reial decret 205/1996 de 9 de febrer, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies bovina, porcina, ovina i caprina

Plans de control d'identificació i de registre dels animals de l'espècie: ovina, caprina, bovina, porcina i equina

Establiment de plans per al control de la identificació correcta i el registre dels animals de l'espècie: ovina, caprina, bovina, porcina i equina. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural, és l'encarregada de verificar la correcta identificació de les diferents espècies animals d'acord a la normativa vigent. S'elaboren els manuals de procediment que s'utilitzen en les inspeccions d'identificació i registre dutes a terme en les explotacions ramaderes. A més, s'encarrega de revisar les actes d'inspecció i de realitzar un control de qualitat de les mateixes "in situ". Finalment, s'elaboren informes anuals sobre les diferents execucions dels diferents plans duts a terme segons l'espècie.