ECOGAN

ECOGAN


 

Què és Ecogan?

És un sistema informatitzat desenvolupat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en coordinació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que permet registrar les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades en la granja, així com estimar les emissions contaminants i de gasos d'efecte hivernacle i el consum de recursos d'una granja concreta al llarg del procés productiu.

Per què i per a què?

Ecogan s'ha desenvolupat per proveir el sector ramader i les autoritats competents d'un suport a escala nacional que facilite la notificació al Registre General de les millors tècniques disponibles aplicades en cada granja, així com el càlcul, el seguiment i la notificació de les emissions de cada granja, imprescindible per a poder estimar les excretes i reduccions obtingudes amb l'aplicació de les MTD.

Per a qui?

Els destinataris d'aquesta aplicació informàtica són els titulars de les granges obligades per normativa, el públic en general (permet fer simulacions) i les autoritats competents encarregades de la valoració i gestió de la informació.

Estic obligat a declarar?

Hauran de fer la declaració d’MTD aplicades en la granja els titulars de les explotacions porcines, exceptuant-ne les explotacions d'autoconsum i reduïdes.

Quan?

La notificació d’MTD al Registre General MTD es durà a terme segons la periodicitat establida en la normativa d'ordenació de cada sector ramader. En el cas del sector porcí, l'article 16.2 del Reial decret 306/2020, d'11 de febrer, estableix que el titular de l'explotació haurà de fer la declaració anual, abans de l'1 de març de cada any, de les millors tècniques disponibles aplicades en la seua explotació durant l'any anterior.

Com accedir a Ecogan?

L'accés a Ecogan pot fer-se mitjançant “perfil públic” amb accés únicament al simulador, o mitjançant “perfil ramader” amb accés a totes les utilitats d’Ecogan.

A) Perfil públic:

Per a registrar-se com a usuari amb perfil públic en Ecogan, per als usuaris que no tenen granges associades i que només han d’accedir al simulador d’Ecogan, cal remetre a la bústia de correu altasecogan@gva.es amb assumpte “Sol·licitud alta Ecogan perfil públic i el nom del sol·licitant” la informació següent: nom i cognoms, NIF i adreça electrònica.

Una vegada registrat en el sistema, aquest generarà un correu electrònic automàtic dirigit a l'usuari, amb indicació d’usuari i contrasenya, que podrà modificar més tard.

B) Perfil ramader:

Per a registrar-se com a usuari amb perfil ramader en Ecogan, cal estar inscrit prèviament en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA).

Accés a Ecogan pels titulars d'explotació per primera vegada:

1) Persones físiques:

En accedir a través de l'enllaç a Ecogan, apareixerà un formulari en el qual haurà d'introduir el seu NIF, nom, cognoms, adreça electrònica i un codi REGA. El sistema d'altes li remetrà directament un correu electrònic amb l’usuari i la contrasenya, que podrà modificar més tard. Posteriorment, l'usuari podrà accedir-hi amb l’usuari i contrasenya o amb el certificat electrònic.

2) Entitats (societats, cooperatives, comunitat de béns, …):

Per a l'alta en Ecogan, cal remetre a la bústia de correu altasecogan@gva.es amb assumpte “Sol·licitud alta Ecogan i el nom de l'entitat” la informació següent:

  1. Nom i cognoms del sol·licitant (representant legal que actua en nom del titular d'explotació per a comunicar les MTD a través d’ECOGAN).
  2. NIF del sol·licitant.
  3. Nom o raó social del titular d'explotació.
  4. NIF del titular d'explotació.
  5. Codi o codis d'explotació ramadera (codi d'identificació de l'explotació ramadera segons l’article 5 del RD 479/2004, REGA) ubicat a la comunitat autònoma, vinculat al titular d'explotació.
  6. Adreça electrònica de contacte.
  7. Document signat digitalment acreditatiu que el sol·licitant (representant legal) pot actuar en nom del titular d'explotació.

Una vegada registrat en el sistema, aquest generarà un correu electrònic automàtic dirigit a l'usuari, amb indicació d’usuari i contrasenya, que podrà modificar més tard. Posteriorment, l'usuari podrà accedir-hi amb l’usuari i contrasenya o amb el  certificat electrònic.

Informació