Visualització de contingut web

Benestar en animals de proveïment

1. GRANJA
2. TRANSPORT
3. MATANÇA
 

 
1. GRANJA

 • Explotacions ramaderes en general
 • Boví (Jònecs)
 • Porcí
 • Aus
  • Gallines ponedores
  • Aus de carn (broiler)
 • Animals de pelleteria


Explotacions ramaderes en general

El Reial decret 348/2000 de 10 de març (modificat pel Reial decret 441/2001 del 27 d'abril) -pressionar ací-, és la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 98/58/CE, que inclou els principis de provisió d'estabulació, menjar, aigua i cures, concordes a les necessitats fisiològiques i  etològiques dels animals, d'acord amb l'experiència adquirida i els coneixements científics. També inclou els requisits que han de complir els seus cuidadors.
Estableix, entre altres coses, l'obligació de disposar d'un llibre de registre en l'explotació en el qual s'anoten tots els tractaments mèdics realitzats, així com el nombre d'animals morts descoberts en les inspeccions, que s'han de fer regularment. Aquest registre ha de ser conservat durant 3 anys com a mínim.
Aquesta norma no s'aplica als animals que viuen al mig natural, als destinats a participar en competicions, exposicions o actes o activitats culturals o esportives, als animals destinats l'experimentació i als animals invertebrats.
La Decisió 2000/50/CE de la Comissió (DO L 19) harmonitza el format, el contingut i la periodicitat dels informes que s'han de remetre a la Comissió Europea d'acord amb la Directiva 98/58/CE.
En certes espècies ramaderes que no compten amb normativa específica pròpia de benestar animal, la normativa d'ordenació sectorial estableix alguns requisits en matèria de protecció animal. Tal és el cas del Reial decret 804/2011 -pressionar ací-, del 10 de juny, pel qual es regula l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s'estableix el pla sanitari equí (BOE, núm. 157, del 2 de juliol), o el Reial decret 1221/2009, del 17 de juliol -pressionar ací-, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu i pel qual es modifica el Reial decret 1547/2004, del 25 de juny -pressionar ací-, pel qual s'estableixen les normes d'ordenació de les explotacions cunícoles (BOE núm. 187, de 4 d'agost).

Boví (Jònecs)

El Reial decret 1047/1994 del 20 de maig (BOE del 7 de juliol), (modificat pel Reial decret 229/1998 i pel Reial decret 692/2010) -pressionar ací-, estableix les normes mínimes específiques per a la protecció dels jònecs en les explotacions ramaderes. Aquesta norma estableix els espais mínims en les explotacions de jònecs, les condicions de cria dels mateixos i els controls a realitzar pels organismes competents de les Comunitats Autònomes. Així mateix, estableix que per a ser importats en el territori estatal, els animals procedents d'un país tercer s'hauran d'acompanyar d'un certificat expedit per l'autoritat competent d'aqueix país que certifique que els mateixos es van beneficiar d'un tracte, si més no, equivalent al concedit als animals d'origen comunitari.

Porcí

L'1 de gener de 2003 va entrar en vigor el Reial decret 1135/2002, del 31 d'octubre (BOE 20 de novembre) -pressionar ací-, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs.

Aquesta normativa, que deroga el Reial decret 1048/1994, del 20 de maig, incorpora a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2001/88/CE i 2001/93/CE, que modifiquen la Directiva 91/630/CE. D'aquesta normativa es poden destacar diversos punts. Des del punt de vista del maneig d'animals, s'estableixen, entre altres qüestions, l'edat de desllete, les condicions per a dur a terme mutilacions, o les condicions sobre el tipus de sòls utilitzables; a més, els animals han de tindre accés permanent a materials per a la seua manipulació. També s'estableix un nivell màxim de soroll i mínim de llum. D'altra banda, és obligatori que el personal encarregat de la cura dels animals reba formació específica sobre benestar animal.

 • Estratègia de prevenció de la caudofagia
 • Castració porcina


Aus

 • Gallines ponedores

El Reial decret 3/2002 de l'11 de gener, per la qual cosa s'estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores -pressionar ací- (BOE del 15 de gener de 2002) és la transposició de la Directiva 1999/74/CE. Aquesta norma va modificar de manera progressiva i significativa, les condicions de cria d'aquests animals. Va prohibir les noves instal·lacions de gàbies no condicionades a partir de l'1 de gener de 2003, va establir condicions més exigents per als sistemes alternatius de cria des de l'1 de gener de 2002 en les explotacions de nova creació. A més, des de l'1 de gener de 2007 és obligatori que totes les explotacions de cria mitjançant sistemes alternatius s'adapten al citat Reial decret. Per a finalitzar, a partir de l'1 de gener de 2012 es va prohibir l'ús de gàbies no condicionades.

 •    Aus de carn (broiler)

El Reial decret 692/2010, del 20 de maig, estableix les normes mínimes per a la protecció dels pollastres destinats a la producció de carn i modifica el Reial decret 1047/1994, del 20 de maig, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels jònecs -pressionar ací- (BOE del 3 juny de 2010). Incorpora al dret espanyol la Directiva 2007/43/CE, del Consell, del 28 de juny de 2007. En aquest text s'estableix entre altres requisits una densitat màxima de població, en una explotació o en un galliner d'una explotació, de 33 quilos de pes viu per metre quadrat de zona utilitzable, densitat que pot arribar als 39-42 quilos quan es complisquen els criteris que estableix el Reial decret.

En el Reial decret 1084/2005 -pressionar ací-, del 16 de setembre, modificat pel RD 692/2010, d'ordenació de l'avicultura de carn es regulen alguns aspectes de benestar animal.

Les condicions per a la producció d'altres ocells, vénen fixades per les recomanacions del Consell d'Europa adoptades pel Comité Permanent el 22 de Juny de 1999.

Quant al benestar dels ànecs i oques criades per a la producció de foie- gras, es pot consultar la recomanació relativa als ànecs criolls o de berbería (cairina moschata) i els híbrids d'ànecs criolls i d'ànecs domèstics (anas platyrhynchos) adoptada pel Comité Permanent el 22 de juny de 1999 -pressionar ací-.

Animals de pelleteria

Les normes que regulen el benestar dels animals criats per a pelleteria són les generals descrites en el Reial decret 348/2000, del 10 de març, relatiu a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes -pressionar ací-.

El Reglament (CE) 1099/2009, del 24 de novembre, de protecció dels animals en el moment de la matança -pressionar ací-, estableix requisits específics per als sacrificis dels animals de pelleteria.

Existeix també una recomanació relativa als animals per a pelleteria, adoptada pel Comité Permanent el 22 de juny de 1999 -pressionar ací.2. TRANSPORT

La normativa bàsica en aquesta matèria és el Reglament (CE) núm. 1/2005, del Consell, del 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant ho transporte i les operacions connexes i pel que es modifiquen les Directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el Reglament (CE) núm. 1255/97 del 22 de desembre) -pressionar ací-.

Aquesta norma està complementada pel Reial decret 542/2016, del 25 de novembre, sobre normes de sanitat i protecció animal durant ho transporte -pressionar ací-. Aquest Reial decret deroga al RD 751/2006, desenvolupa l'article 47 de la Llei 8/2003, de Sanitat Animal, i el relatiu al registre de transportistes i mitjans de transport previst en el Reglament (CE) núm. 1/2005. Per això, es va crear una base de dades informatitzada denominada SIRENTRA. Es tracta d'un registre dels transportistes i vehicles que estan autoritzats per al transport d'animals vius, de tal forma que es puga assegurar un control sobre el benestar dels animals durant aquest.

Alguns punts a destacar d'aquesta normativa en relació el benestar animal són:

 • Es defineixen els deures del transportista (incloent la responsabilitat que els animals inclosos en el transport siguen aptes per a realitzar-lo), es regulen les autoritzacions de transportistes i dels contenidors i mitjans de transport.
 • S'especifica la documentació obligatòria que ha d'acompanyar el moviment d'animals (incloent el certificat de competència en benestar animal en el transport).
 • Es recull la formació en benestar animal necessària per al transport.


La Decisió 2001/298/CE modifica els models de certificat que han d'acompanyar als animals per a assegurar que en el moment de la inspecció es trobaven en condicions de fer el viatge.

Les parades obligatòries que han de realitzar els transports d'animals quan superen una determinada quantitat d'hores (fixada en el Reglament (CE) núm. 1/2005, per a cada espècie) s'han de realitzar en els llocs autoritzats a aquest efecte per l'autoritat competent, ja no es denominen punts de parada sinó llocs de control. Les característiques d'aquests llocs de control vénen fixades en el Reglament (CE) núm. 1255/97 del Consell del 25 de juny de 1997 -pressionar ací- sobre criteris comunitaris que han de complir els punts de parada i en el qual s'adapta el pla de viatge esmentat en l'Annex de la Directiva 91/628/CEE, (modificat pel Reglament (CE) núm. 1040/2003 del Consell de l'11 de juny de 2003 -pressionar ací- i pel Reglament (CE) núm. 1/2005).

El llistat de punts de parada autoritzats en la Unió Europea s'actualitza periòdicament i es pot consultar en el següent enllaç:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf

Per a obtindre informació addicional sobre les condicions de viatge dels animals per via aèria, es pot consultar les normes de l'Associació de Transport Aeri Internacional ( IATA) relatives als animals vius (en anglés).

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live-animals/Documents/animalschecklist-en.pdf

El pagament de les restitucions a l'exportació d'animals vius en el sector boví està lligat al compliment de la normativa sobre benestar animal durant el transporte. Aquest aspecte ve organitzat pel Reglament (UE) núm. 817/2010 de la Comissió, del 16 de setembre -pressionar ací-.


3. EN LA MATANÇA

La normativa vigent en matèria de protecció dels animals durant el seu sacrifici té per objecte adoptar normes mínimes per a garantir que s'evite qualsevol dolor o sofriment innecessari, i assegurar al temps el desenvolupament racional de la producció i la realització del mercat interior d'animals i productes animals, evitant possibles  distorsions a la competència.

El Reglament (CE) 1099/2009, de 24 de setembre, de protecció dels animals en el moment de la matança -pressionar ací-, regula els requisits generals de la matança i les operació  connexes a aquesta, els requisits addicionals aplicables als escorxadors i les condicions de buit sanitari i matança d'emergència.

Aquesta norma no és aplicable als experiments científics (que tenen la seua pròpia normativa), als animals als quals es done mort en manifestacions culturals i esportives, a la caça i pesca recreativa i als ocells de corral, els conills i les llebres sacrificats pel seu amo fora d'un escorxador per al seu consum domèstic privat.

Els plans de control que es realitzen relacionats amb el Benestar Animal són:

Pla de control oficial de Benestar Animal en explotacions ramaderes i mitjans de transport

En l'actualitat, es demanden productes no solament de bona qualitat, sinó que complisquen amb unes bones condicions de benestar animal en tota la cadena alimentària. Per aquest motiu s'estableix un pla de control oficial de Benestar Animal en les explotacions ramaderes i els mitjans de transport amb la finalitat de verificar el compliment de la normativa relativa a aquests. S'elaboren manuals de procediment per al seu control i inspeccions de benestar tant en les explotacions com en els mitjans de transport. A més es revisen les actes d'inspecció i es realitzen controls de qualitat "in situ" per a verificar un correcte funcionament. Tota la informació es recull en informes anuals sobre l'execució dels diferents plans de control.

Pla de control del Benestar Animal en el sacrifici

La matança pot provocar dolor, angoixa, por o altres formes de sofriment als animals, fins i tot en les millors condicions tècniques disponibles. Per a reduir al mínim el dolor i l'angoixa és necessari l'establiment d'uns criteris i requisits específics.
A més, la protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança específicament, és una qüestió d'interés públic que influeix en l'actitud dels consumidors enfront dels productes agrícoles. D'altra banda, la millora de la protecció dels animals en el moment del sacrifici contribueix a millorar la qualitat de la carn i té un efecte positiu indirecte en la seguretat laboral en els escorxadors.