Visualització de contingut web

Benestar en animals de companyia

Nuclis Zoològics

Els establiments que alberguen animals no destinats a consum humà, han d'estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana ( residències, centres de cria, botigues d'animals , col·leccions particulars d'animals , centres d'acolliment, etc..) Aquest tràmit es pot realitzar a través del següent enllaç.

S'estableix un pla de control oficial de Nuclis Zoològics per a verificar el compliment de la normativa de benestar i sanitat animal en aquests. Per a això es realitzen manuals de procediment i inspeccions en els nuclis zoològics. A més, es revisen les actes i es realitza un control de qualitat "in situ" de les inspeccions. Tota la informació es recull en informes anuals sobre les execucions dels diferents plans de control sobre aquests centres.

La relació de Nuclis Zoològics registrats es troba disponible per províncies: Castelló, València i Alacant.

Pla de control oficial de Nuclis Zoològics

Associacions Protectores Col·laboradores

Les Associacions Protectores són entitats en col·laboració amb l'administració pública per al manteniment dels animals desfavorits i sense propietaris, així com l'ajuda al control de les colònies de gats dels diferents municipis, amb la finalitat de vetlar pel benestar dels animals i promoure la conscienciació en l'adopció d'animals.

Les Associacions dedicades a la protecció dels animals, legalment constituïdes, que estimen convenient col·laborar amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtica i Desenvolupament Rural poden inscriure's en el registre corresponent a través del següent enllaç.

Ensinistradors Canins Capacitats per a Gossos Potencialment Perillosos

El Decret 145/2000, de 26 de setembre pel qual es regula en la Comunitat Valenciana la tinença d'animals potencialment perillosos estableix en el seu art. 5 el Registre d'Ensinistradors Canins Capacitats per a gossos potencialment perillosos en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. *Asímismo en l'art. 3 i 4 de l'Ordre 3/2010 de 26 de gener de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació es regula el procediment i acreditació, respectivament, del Registre d'aquests, el llistat del qual apareix publicat en aquest enllaç.


La legislació sobre animals de companyia especifica que els ensinistradors canins que treballen amb animals potencialment perillosos hauran d'estar registrats. A través del següent enllaç, poden accedir a aquest tràmit.

Els serveis centrals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, són els encarregats de regular el registre d'aquests, així com la modificació i enregistrament d'altes, emissió de les resolucions i la realització d'informes anuals.

D'acord amb el *apdo 9 article 2 de l'Ordre 3/2010 de 26 de gener de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, els cursos homologats per a la impartició de l'ensenyament específic per a la capacitació com a ensinistrador caní es poden consultar en el següent enllaç.