Visualització de contingut web

Benestar en animals d'experimentació

Control de procediments d'experimentació animal

Els animals sotmesos a experimentació han de complir amb una sèrie de normativa respecte al seu benestar, per a garantir el menor mal possible dins de les finalitats de la investigació. Els centres destinats a aquesta finalitat, entre la qual s'inclou la docència, hauran de presentar una autorització dels procediments a realitzar per a certificar que es compleix amb la normativa de benestar animal de cada espècie utilitzada. Es realitza una avaluació minuciosa dels expedients i una emissió de la resolució dels procediments a realitzar en aquests centres.

El Reial decret 53/2013, d'1 de febrer (BOE núm. 34, de 8 de febrer) -pressionar ací-, per la qual cosa s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, regula els aspectes de protecció animal en aquests animals, tant en matèria d'allotjament i maneig dels animals com en requisits específics dels procediments duts a terme en aquests establiments.

Aquesta normativa contempla l'existència de "òrgans habilitats", entitats públiques o privades que han de ser designades per l'autoritat competent i que els habilita per a algunes funcions establides en aquest reial decret i, expressament, per a la preceptiva avaluació prèvia dels projectes d'experimentació sol·licitats pels centres usuaris. La designació d'aquests òrgans per l'autoritat competent ha de realitzar-se d'acord amb un procediment regulat establit.

També cal atendre l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març -pressionar ací- per la que s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, i que té com a finalitat garantir la protecció i el benestar dels animals, ja que un factor essencial en la protecció del benestar dels animals utilitzats en aquestes finalitats és la idònia capacitació del personal encarregat del seu maneig.

Registre Autonòmic de centres de cria, subministradors i usuaris d'animals d'experimentació

El Decret 13/2007 del Consell, de 26 de gener, sobre protecció d'animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques a la Comunitat Valenciana, regula en el nostre àmbit territorial el funcionament i requisits que han de complir els centres dedicats a la cria, subministrament i ús d'animals d'experimentació. La fi que persegueix l'aplicació d'aquesta normativa és aconseguir una major protecció d'aquest tipus d'animals i reduir la seua utilització, supervisant que, en els procediments als quals se'ls sotmet, el dolor o les lesions patides siguen mínimes i el seu sacrifici indolor. Així mateix, promou la cerca de mètodes alternatius al seu ús.

Centros de cría, suministradores y usuarios de animales de experimentación

Procedimientos a realizar por centros de animales utilizados en experimentación y otros fines

Reconocimiento y homologación de personal para las funciones a, b, c, d, y e, competente para uso y manipulación de animales de experimentación


HAMELIN

El sistema HAMELIN és una aplicació que té com a funció permetre la gestió del procés de presentació a la UE de les dades sobre l'ús d'animals amb finalitats científics.S'ha dissenyat un sistema informàtic que possibilita l'accés a la informació relativa al procés de gestió dels diversos enviaments que contenen les dades citades anteriorment.

Totes aquestes funcionalitats estan disponibles a través d'Internet perquè siguen les diferents Comunitats Autònomes i els seus Centres d'Investigació els que consulten i actualitzen la informació referent als seus enviaments de dades.