Visualització de contingut web

Àmbit d'actuació

El sector ramader representa un 36% de la producció final agrària a nivell nacional i en la Comunitat Valenciana un 19%.

La seua estructura es caracteritza per tindre dos subsectors clarament diferenciats:

 • El subsector de la ramaderia extensiva que està format per explotacions de les espècies bovina, ovina i caprina, constitueix una de les principals activitats econòmiques en el medi rural, sobretot a les comarques de l'interior on contribueix tant directa com indirectament al sosteniment econòmic, així com a la fixació de població d'aquestes. Així mateix compleix una important funció en la preservació del medi natural.
 • El subsector de la ramaderia intensiva constituït per explotacions de les espècies bovina, cunícola, avícola i porcí, la distribució geogràfica del qual és més homogènia al llarg de la Comunitat, però concentrant-se sobretot a les províncies de Castelló i València. Aquest subsector es caracteritza per tindre instal·lacions amb un alt grau de tecnificació i una mà d'obra qualificada.

Aquest sector ve definit tant pel nombre d'explotacions i animals que el compon, com pel valor econòmic de la producció total que s'obtenen a partir d'aquests. En el primer cas, les explotacions que el componen es classifiquen segons les espècies i el nombre d'animals registrats, de la següent forma:

 •  El nombre d'explotacions de bestiar porcí present en la Comunitat Valenciana és de 933, amb un cens total d'1.350.655 animals.
 • El nombre d'explotacions de bestiar boví present en la Comunitat Valenciana és de 609, amb un cens total de 58.068 animals.
 • El nombre d'explotacions de bestiar oví-caprí present en la Comunitat Valenciana és de 1.406, amb un cens total de 368.122 animals.
 • El nombre d'explotacions d'aus present en la Comunitat Valenciana és de 624 , amb un cens total de 21.684.183 animals, incloent: gallines, broilers, polits, ànecs, estruços, etc.
 • El nombre d'explotacions cunícoles present en la Comunitat Valenciana és de 177, amb un cens total de 561.001 animals.
 • El nombre d'explotacions d'equí present en la Comunitat Valenciana és de 345, amb un cens total de 6.483 animals. A més, existeixen 4.421 explotacions d'equí no comercial amb un cens total de 8.886 animals; i 497 explotacions per a la pràctica eqüestre amb un total de 5.715 animals en tota la Comunitat Valenciana.
 • El nombre d'explotacions apícoles present en la Comunitat Valenciana és de 2.412, amb un cens total de 366.335 ruscos.
 • El nombre d'explotacions aqüícoles present en la Comunitat Valenciana és de 39, amb un cens total de 26.000 tones.


A més les del sector pròpiament ramader la Conselleria d'Agricultura Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural vela pel benestar animal dels animals de companyia i té registrats 663 nuclis zoològics, 14 parcs zoològics i 24 centres d'experimentació sobre els quals s'exerceix la inspecció periòdica de les condicions de benestar animal.

Aquestes dades productives es tradueixen en una producció ramadera final amb un valor econòmic de 637.790 euros a nivell autonòmic, sent el valor obtingut a nivell nacional de 16.951 milions d'euros.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural duu a terme diferents programes, dóna suport al sector ramader a través de les diferents línies d'ajudes destinades a millorar i adequar les explotacions a les noves exigències normatives i a incrementar la competitivitat d'aquestes, com a dur a terme els programes sanitaris previstos per a cada espècie relacionats amb la sanitat animal, la producció animal, l'ordenació d'explotacions i el benestar animal en animals de proveïment i animals de companyia.
Així mateix la Conselleria vela per la salut del consumidor, duent a terme estrictes programes de control sobre les explotacions ramaderes i empreses i intermediaris relacionats amb les produccions ramaderes. Aquests programes tenen una visió global i per tant comprenen:

 •     Les malalties dels animals
 •     La higiene de la producció ramadera i dels pinsos
 •     La traçabilitat de pinsos i animals
 •     La utilització de medicaments
 •     Vigilància sobre la utilització de substàncies prohibides
 •     El benestar dels animals tant en les explotacions com dels mitjans de transport
 •     Els subproductes d'origen animal no destinats a consum humà (SANDACH)