Visualització de contingut web

SELECCIÓ GALS

NORMATIVA

GAL PROVISIONALS 2014-2020

MANUAL TÈCNIC PER AL RECOLZAMENT A l'ELABORACIÓ DE LES ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

CANDIDATS A GAL 2014-2020

JORNADES INFORMATIVES

         

   València, 2 de maig                        València, 3 de maig

         

   Alacant, 4 de maig                         Castelló, 6 de maig

      

   Castelló, 9 de maig                        València, 12 de maig

Preguntes freqüents

1. Pregunta: S'ha publicat l'Ordre 5/2016, el nostre municipi pot accedir a les ajudes?, pot formar part d'un GAL?

Si el municipi forma part del territori Leader podrà accedir a les ajudes. Per a això hauran d'integrar-se en un GAL i aquest haurà d'elaborar una estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP) que contemplarà les necessitats del territori i establirà les prioritats d'actuació i les ajudes a concedir.

2. Pregunta: La baremació prevista en l'annex VI de l'Ordre 5/2016 es fa per a cada municipi o per al conjunt de municipis. En cas de baremar a cada municipi, s'obté posteriorment una mesura de tots els municipis?

Es realitza una baremació per a cada municipi i posteriorment se sumen els resultats de tots els municipis integrants del GAL. A la suma total obtinguda s'aplica una regla de tres per a obtindre la puntuació total del GAL.

Exemple: GAL integrat per 35 municipis, que després de l'agregació de la baremació de cada municipi dóna un resultat de 3.200 punts. Si 3.500 punts (màxim a obtindre per l'agregació de tots els muncipios, si cada un aconseguira el màxim de 100 punts) suposen 100%, els 3.200 punts suposen 91,43%. Així el GAL obtindrà una puntuació de 91,43 punts, d'un màxim de 100 punts.

Si a més complix alguns dels requisits establits en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 12 de l'Ordre 5/2016, a la puntuació anterior s'afegiran els punts que corresponguen.

3. Pregunta: En l'article 8.1.a) de l'Ordre 5/2016 s'indica expressament que "No podran incloure's com a components privats dels GAL LEADER 2014-2020 persones jurídiques privades que incloguen, directament o indirectament, persones jurídiques públiques entre els seus membres". Si una associació compta entre els seus socis amb entitats públiques, a més d'entitats privades, pot ser soci d'un GAL?, pot ser soci d'un GAL l'àmbit territorial del qual no coincidisca amb el territori dels ajuntaments que formen part de l'associació?

Hi ha dos alternatives:

  1. Atés que l'associació té persones jurídiques públiques entre els seus membres, no pot incloure's en el grup dels privats. No obstant això, sí que pot formar part del grup dels agents públics. En aquest cas, l'associació podria participar com a agent públic en tots els GAL a què es presente l'adhesió.

  2. Participar com a privats en tots els GAL a què es presente l'adhesió, però per a això s'haurà d'aportar una acta de la reunió de l'associació en què conste que les entitats públiques no participaran en la presa de decisions en relació als assumptes de cada un dels GAL de què forme part. Això hauria de constar en l'acta de la reunió que es realitze per a decidir l'adhesió al compromís de candidatura conjunta. Així mateix, s'haurà de comunicar aquesta acta a qui lidere la candidatura (si es vol formar part de tots els GAL, s'haurà de comunicar a cada un d'aquests). Així mateix, aquesta acta s'haurà de presentar entre la documentació que haurà d'aportar l'associació candidata a GAL.

4. Pregunta: El municipi s'ha inclòs en una comarca amb què no manté cap relació històrica ni actual. Els interessos del municipi estan més pròxims a una altra comarca que està inclosa en una altra agrupació comarcal. Se sol·licita el canvi del municipi a una altra comarca que està en una altra agrupació comarcal.

L'estructuració comarcal està prevista en l'Estatut d'Auntomía, si bé no s'ha aprovat una llei de demarcació comarcal. La delimitació dels municipis que formen part de cada comarca correspon a les demarcacions territorials homologades (DTH-1) proposades en "Proposta de demarcacions territorials homologades" elaborades per la Conselleria d'Administració Pública en 1987, i aquest és el criteri seguit per l'Administració Autonòmica per a la delimitació comarcal.

Basant-se en l'anteriorment exposat, s'ha inclòs a cada municipi en la comarca corresponent. Atés que s'han establit unes agrupacions comarcals per a configurar els possibles Grups d'Acció Local en cada zona, cada agrupació comarcal contempla una sèrie de comarques.

Així mateix, segons establix l'article 2 de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de selecció dels GAL i de les estratègies de desenvolupament local partipatiu (EDLP), les organitzacions candidates podran dur a terme l'elaboració i execució de les EDLP en els municipis inclosos en una de les 6 agrupacions comarcals. Per això, no és possible que un municipi inclòs en una de les agrupacions comarcals definides en l'ordre puga formar part d'un GAL el territori del qual corresponga a una altra agrupació comarcal.

5. Pregunta: Quin contingut ha de tindre la documentació que cal presentar pel que fa al punt h) de l'apartat 2 d'article 11 de l'Ordre 5/2016, que fa referència a la presentació d'un Pla o projecte provisional avaluable de l'EDLP?

S'haurà d'aportar un document que continga les línies generals de l'EDLP, que indique breument les necessitats del territori i quins seran les seues línies d'actuació.

6. Pregunta: Poden formar part d'un GAL associacions que excedisquen els límits geogràfics d'aquest?

Sí que en poden formar part, si bé aquesta associació haurà d'aportar una acta de la reunió de l'associació en què conste que la seua actuació queda refererida a l'àrea integrada en el territori Leader en què tinguen representació. Això hauria de constar en l'acta de la reunió que realitze l'associació per a decidir l'adhesió al compromís de candidatura conjunta. Així mateix, s'haurà de comunicar aquesta acta a qui lidere la candidatura. Així mateix, aquesta acta s'haurà de presentar entre la documentació que haurà d'aportar l'associació candidata a GAL.

7. Pregunta: És necessari que les associacions que tenen implantació en tot o part del territori de la Comunitat Valenciana i en el territori Leader tinguen també seu social en una zona que es configure com a GAL?

No cal que tinguen seu en el territori en què es configure un GAL. Aquestes associacions poden designar un representant d'aqueixa associació per a aqueix GAL.

9. Pregunta: El meu municipi no ha sigut inclòs entre els municipis considerats LEADER.

La selecció dels municipis ha sigut realitzada segons els critrios establits en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

10.Pregunta: Els projectes que ja s'han iniciat poden ser susceptibles d'ajudes?

Aquells projectes que ja s'hagen iniciat no poden sol·licitar ajudes. Només podran accedir a les ajudes aquells projectes que formen part de les línies d'actuació previstes en les EDLP aprovades. Basant-se en aquest criteri, els possibles beneficiaris de cada GAL podran sol·licitar les ajudes per als seus projectes quan es publique l'Ordre de Bases i convocatòria que regule aquestes ajudes, la publicació de la qual serà aproximadament en el primer trimestre de 2017.

11. Pregunta: L'ajuda preparatòria prevista en l'Ordre 5/2016 és per a tots els GAL?

L'ajuda preparatòria, amb una dotació total de 320.000€, repartirà entre tots els candidats que siguen seleccionats com a GAL provisional, perquè elaboren l'EDLP.