Visualització de contingut web

CAE-CV

COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La finalitat del CAECV és el control, certificació, representació i defensa del productes ecològics, la investigació i la promoció respecte al mateixos, així com complir o fer complir la reglamentació d'aplicació, proposant a este efecte les disposicions que siguen necessàries.

Es una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d'obrar per al desenvolupament dels seus fins. El CAECV, com a Autoritat de Control i Certificació, du a terme la funció de control i certificació de la producció ecològica.

Normativa Bàsica:

 

PROCEDIMENTS:

Comunicació de l'inici de la producció d'animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d'avicultura de posta:

Aquet procediment te com a objecte poder subministrar a les explotacions avícoles ecològiques, polletes criades de manera no ecològica destinades a la producció d'ous, quant no es dispose de polletes criades de forma ecològica, sempre que tinguen un màxim de 18 setmanes i complisquen amb el que es disposa en les seccions 3 i 4 del capítol 2 del títol II , en relació amb l'article 42 del Reglament (CE) nº 889/2008, de la Comissió.

Per a més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19288&version=amp

Llistat Empreses Suministradores Animals No Eco (CV).

Llistat Empreses Subministradores Animals No Eco (MAPAMA).

Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana