Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Notificació canvis previstos i efectius

d) NOTIFICACIÓ DE CANVIS PREVISTOS I EFECTIUS

D'acord amb l'article 4 del Reial Decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'assignació de drets d'emissió, els titulars de les instal·lacions incloses en el règim de comerç de drets d'emissió han de remetre a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental abans del 31 de desembre de cada any tota la informació pertinent sobre qualsevol canvi previst o efectiu de la capacitat, del nivell d'activitat i del funcionament de la seua instal·lació.

En els casos en què es produïsquen canvis significatius de capacitat, cessaments parcials o totals d'activitat o qualsevol altre canvi en la instal·lació que comporte un ajust de la seua assignació, s'haurà d'utilitzar el mateix model de formulari per a l'arreplega de dades i d'informe metodològic que l'utilitzat per a la sol·licitud d'assignació com a nou entrant.

Totes aquelles instal·lacions que presenten canvis efectius o previstos de capacitat, del nivell d'activitat o del funcionament que no suposen modificació en el nivell d'assignació de conformitat amb l'article 4.2 del RD 1722/2012, deuran de notificar els dits canvis omplint la plantilla simplificada.

Tota la informació relacionada amb este tràmit esta disponible en la web del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient:

Inicio/ Cambio climático/Comercio de derechos de emisión/ El comercio de derechos de emisión en España/Asignación de derechos de emisión/período 2013-2020

La notificació de canvis s'haurà de realitzar via telemàtica.