Visualització de contingut web

IPCC

Al detectar el problema del canvi climàtic mundial, l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) van crear el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) en 1988. Es tracta d'un grup obert a tots els Membres de les Nacions Unides i de l'OMM.

La funció de l'IPCC consistix a analitzar, de forma exhaustiva, objectiva, oberta i transparent, la informació científica, tècnica i socioeconòmica rellevant per a entendre els elements científics del risc que suposa el canvi climàtic provocat per les activitats humanes, les seues possibles repercussions i les possibilitats d'adaptació i atenuació del mateix. L'IPCC no realitza investigacions ni controla dades relatives al clima o altres paràmetres pertinents, sinó que basa la seua avaluació principalment en la literatura científica i tècnica revisada per homòlegs i publicada.

Una de les principals activitats de l'IPCC és fer una avaluació periòdica dels coneixements sobre el canvi climàtic. L'IPCC elabora, així mateix, informes Especials i Documents Tècnics sobre temes en què es consideren necessaris la informació i l'assessorament científics i independents, i protegix la Convenció Marco de les nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMCC) per mitjà de la seua labor sobre les metodologies relatives als inventaris nacionals de gasos d'efecte d'hivernacle.


L'IPCC consta de tres Grups de treball i un Equip especial:

  • El Grup de treball I avalua els aspectes científics del sistema climàtic i el canvi climàtic.
  • El Grup de treball II avalua la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals al canvi climàtic, les conseqüències negatives i positives del dit canvi i les possibilitats d'adaptació al mateix.
  • El Grup de treball III avalua les possibilitats de limitar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i d'atenuar els efectes del canvi climàtic.
  • L'Equip especial sobre els inventaris nacionals de gasos d'efecte d'hivernacle s'encarrega del Programa de l'IPCC sobre inventaris nacionals de gasos d'efecte d'hivernacle.

El Quint informe d'Avaluació (ARA5) proporcionarà una visió clara de l'estat actual dels coneixements científics relacionats amb el canvi climàtic. Estarà integrat per tres informes del Grup de Treball (GT) i un informe de síntesi (SYR). L'informe del Grup de Treball I (GTI), que proporciona una avaluació completa de la base científica del canvi climàtic en 14 capítols, i el Resum per a Responsables Polítics, estan disponibles en http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.

(font: http://www.ipcc.ch/)