Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Informes de Millora. Termini 30 de juny de 2022

Informes de Millora. Termini 30 de juny de 2022

D'acord amb l'apartat 4 de l'article 69 del Reglament d'Execució 2018/2066 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell,, quan l'informe de verificació assenyale irregularitats o continga recomanacions de millora d'acord amb els articles 27, 29 i 30 del Reglament d'Execució 2018/2067 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relatiu a la verificació de les dades i a l'acreditació dels verificadors, el titular de la instal·lació ha de sotmetre a l'aprovació de l'autoritat competent un informe de millora abans del 30 de juny del mateix any en què el verificador haja emés el seu.

Així mateix, els titulars de les instal·lacions de categoria C, B i A, tal com s'establix en l'apartat 1 de l'article 69 del Reglament 2018/2066, han de comprovar periòdicament si és possible millorar la metodologia de seguiment i presentar abans del 30 de juny de cada any, cada dos o cada quatre, respectivament, un informe que continga la informació a què fa referència els apartats 2 o 3 de l'esmentat article.

Les instal·lacions de baixes emissions (IBE), hauran de presentar l'informe de millora, abans del 30 de juny de 2020, SI el verificador ha identificat alguna irregularitat en el seu informe.

Per a realitzar la presentació s'ha d'utilitzar la plantilla d'informe millora publicada per la Comissió per a la fase IV. La versió traduïda està disponible en la web del Ministeri

En tot cas, en virtut a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de l'informe de millora s'haurà de realitzar via telemàtica:

  •