Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Documentació per a la sol·licitud de drets per a nous entrants, canvis de capacitat i cessaments

a) ASSIGNACIÓ DE DRETS D'EMISSIÓ:

Un dret d'emissió és el dret subjectiu que atribuïx a la seua titular la facultat d'emetre una tona de CO2 a l'atmosfera.

La subhasta és el procediment normal per a l'assignació de drets d'emissió a partir de 2013 per als titulars d'instal·lacions incloses en el règim de comerç. No obstant això, els titulars de les instal·lacions susceptibles de rebre assignació gratuïta poden sol·licitar-la d'acord amb el que establix la Decisió de la Comissió de 27 d'abril del 2011 que determina les normes transitòries de la Unió per a l'harmonització del dit assignació.

En aquets apartat pot trobar-se la Plantilla de sol·licitud d'assignació de drets per a nous entrants, canvis de capacitat i cessaments i el model d'informe metodològic per a l'arreplegada de dades que ha d'acompanyar a la sol·licitud.

En web del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i  Medi Ambient pot trobar  informació addicional.