Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Tramitació Electrònica de trasllats a l'interior del territori de l'Estat

La disposició addicional primera del Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, estableix que els tràmits regulats en aquest reial decret es realitzaran per via telemàtica mitjançant documents estandarditzats per a tot el territori de l'Estat. A aquest efecte, les Administracions públiques publicaran en els seus portals web els esquemes de l'intercanvi electrònic de dades i la descripció detallada del procediment electrònic.

D'acord amb el calendari previst pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) en la seua nota de 24 de mayo de 2021, la implantació de la tramitació electrònica dels documents previstos en el Reial decret 553/2020 serà obligatòria per a tots els operadors dels trasllats de residus i per a les Administracions públiques d'origen i de destinació d'aquests trasllats a partir de l'1 de septembre de 2021.

Per a donar compliment a aquesta obligació les comunitats autònomes hauran d'optar perquè la tramitació electrònica del procediment de trasllat detallat en els articles 6, 8 i 9 del Reial decret 553/2020 es realitze bé a través de la seua pròpia seu electrònica, bé a través de la seu electrònica del MITERD.

Si bé el MITERD ha desenvolupat una plataforma electrònica (inclosa en el seu Sistema d'Informació de Residus, «eSIR») perquè els operadors dels trasllats de residus puguen tramitar els documents del procediment de trasllat previstos en el Reial decret 553/2020 a través de la seua seu electrònica, la Comunitat Valenciana ha optat per la tramitació electrònica a través de la Seu Electrònica de la Generalitat mitjançant la plataforma ADCR 3.0 .

A aquest efecte, la conselleria competent en matèria de medi ambient -a través de la direcció general que exerceix les funcions en matèria de residus- ha desenvolupat un procediment electrònic (mitjançant l'Aplicació de Control de Residus, ADCR) perquè els operadors dels trasllats de residus inscrits en el registre de productors i gestors de residus de la Comunitat Valenciana puguen tramitar els documents del procediment de trasllat amb origen en la Comunitat Valenciana de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 553/2020.

No obstant això, com vulga que l'aplicació ADCR es troba actualment en procés de desenvolupament i adaptació a l'esquema E3L versió 3.3 (estàndard nacional), amb caràcter transitori i fins que ADCR estiga completament adaptat i operatiu per a garantir la correcta tramitació electrònica dels referits documents, els trasllats de residus amb origen en la Comunitat Valenciana i destí en altra Comunitat Autònoma  hauran de realitzar-se EXCLUSIVA I OBLIGATÒRIAMENT a través la seu electrònica del MITERD a partir del 17 de març de 2021. A aquest efecte haurà de consultar-se el procediment establit pel Ministeri i que es troba a la seua disposició en la seua pàgina web, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

Procediment sobre trasllat de residus a l'nterior del territori de l'Estat