Taxa per servicis administratius d'intervenció ambiental (9756)

Les noves taxes per servicis administratius d'intervenció ambiental establides per la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV 6.931, de 27/12/2012) retribuïxen els costos de la tramitació de: les autoritzacions ambientals integrades, en aplicació del que disposa la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental; les autoritzacions i notificacions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, de conformitat amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera; les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle derivades de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle; les inscripcions en el Registre d'Instal·lacions subjectes al Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats; i les autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i les seues normes de desplegament.

 

L'ompliment i la generació dels impresos de les taxes es pot realitzar des de l'enllaç següent.

 

És recomanable que abans de generar la taxa consulte l'enllaç següent, que disposa d'instruccions generals, així com d'accés directe a informació relativa a cada un dels tràmits associats a cada taxa.