Visualització de contingut web

Què és un mapa estratègic de soroll?

 
¿Què és un mapa estratégic de soroll?

 

Un mapa estratègic de soroll és un mapa dissenyat per a poder avaluar globalment l'exposició al soroll d'una zona determinada, a causa de l'existència de distintes fonts de soroll, o per a poder realitzar prediccions globals per a la zona.

Les administracions competents han d'elaborar i aprovar mapes estratègics de soroll corresponents a cadascun dels grans eixos viaris, dels grans eixos ferroviaris, dels grans aeroports i de les aglomeracions.

En un mapa estratègic de soroll es representaran les dades relatives a algun dels aspectes següents:

  • Situació acústica existent, anterior o prevista expressada en funció d'un índex de soroll.
  • Superació d'un valor límit.
  • Nombre estimat d'habitatges, col·legis i hospitals en una zona determinada que estan exposats a valors específics d'un índex de soroll.
  • Nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.
En l'annex IV del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental, es fa referència als requisits mínims sobre el cartografiat estratègic del soroll.