Procediment de notificació

Procediment de notificació

Objecte:

Acomplir amb l’article 3 del Reial decret 508/2007, segons el qual el titular de cada instal·lació que realitze una o diverses activitats de les incloses en l’annex I per sobre dels llindars de capacitat indicats comunicaran anualment les quantitats de:

  1. Emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, de qualsevol dels contaminants inclosos en l’annex II.
  2. Transferències fora de l’emplaçament, siga la que siga la quantitat transferida de residus perillosos i no perillosos.

Normativa:

Sol·licitants:

Les persones titulars de les instal·lacions industrials situades en la Comunitat Valenciana amb activitats que figuren en l’annex I del Reial decret 508/2007.

Termini de presentació de sol·licituds:

Des de l’1 de gener fins a l’últim dia de febrer de l’any en curs.

Tramitació:

La tramitació es farà a través de l’“ÁREA DE MIEMBROS” del Registro PRTR-España: www.prtr-es.es.

 

Totes les instal·lacions industrials han de sol·licitar les claus d’accés i el número de registre a través de l’adreça info@prtr-es.es, una vegada rebuda l’acceptació de comunicació d’inici de l’activitat per part de la Generalitat.

Consulteu les Instruccions per a la declaració en el Registro PRTR-España.

Documentació:

A fi d’estandarditzar la metodologia de càlcul, es proveeixen els fulls de càlcul normalitzats per sector, inclosos els fulls de càlcul per a explotacions ramaderes (aus d’engreix, aus ponedores i porcí).

 

Amb la declaració anual PRTR s’ha de presentar a través de l’apartat de “Gestión documental” del Registro PRTR- Espanya (www.prtr-es.es), com a informació complementària:

  • Full de càlcul normalitzat.
  • Informe(s) ECMCA d’emissions a l’atmosfera o a l’aigua.