Organismes

Portals

Portal ADCR

Portal ADCR

ADCR és l'aplicació desenvolupada per la conselleria competent en matèria de medi ambient de la Generalitat -a través de la direcció general que exerceix les funcions en matèria de residus- perquè els operadors de trasllats de residus inscrits en el registre de productors i gestors de residus de la Comunitat Valenciana puguen donar compliment a la tramitació electrònica dels documents previstos en el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Aquesta aplicació permet la referida tramitació electrònica respecte dels trasllats de residus amb origen en la Comunitat Valenciana, tant si la seua destinació és la mateixa comunitat autònoma com si la destinació és una altra comunitat autònoma.

No obstant això, com vulga que l'aplicació ADCR es troba actualment en procés de desenvolupament i adaptació a l'esquema E3L versió 3.3 (estàndard nacional), amb caràcter transitori i fins que ADCR estiga completament adaptat i operatiu per a garantir la correcta tramitació electrònica dels referits documents, hauran de tenir-se en compte les següents situacions:

 1. Els documents associats als trasllats de residus (NT i DI) amb origen i destinació a la Comunitat Valenciana (és a dir, instal·lacions d'origen i destinació, ambdues, situades a la Comunitat Valenciana) es tramitaran per via electrònica PREFERENTMENT a través de la plataforma ADCR/E3S 3.0, la qual entrarà en funcionament dilluns que ve 5 de juliol de 2021.

  No obstant això, ADCR/E3S 2.0 romandrà temporalment disponible per als operadors dels trasllats a fi de facilitar-los el compliment de les seues obligacions legals i reglamentàries fins a l'adaptació de les seues plataformes informàtiques als requeriments tècnics i operacionals d'ADCR/E3S 3.0, i com a alternativa de contingència davant problemes de funcionament de l'aplicació en la seua transició de la versió 2.0 a la 3.0

  En qualsevol cas, a partir de l'1 de gener de 2022 no podran tramitar-se notificacions prèvies de trasllat de residus a través d'ADCR/E3S 2.0, aplicació que tan sols romandrà disponible per a tancar tota tramitació iniciada fins llavors, així com per a realitzar les consultes necessàries sobre els tràmits electrònics realitzats amb anterioritat a aquesta data.

  NOTES D'INTERÈS:

  • S'insta als operadors dels trasllats de residus amb origen en la Comunitat Valenciana al fet que prioritzen l'ús d'ADCR/E3S 3.0 enfront d'ADCR/E3S 2.0 en la tramitació dels documents associats als trasllats a fi de contribuir a la millora de la seua funcionalitat i la transició a la seua versió 3.0 de la forma més ràpida i reeixida que siga possible.

  • Perquè no es produïsca cap interrupció en la tramitació electrònica dels documents d'identificació dels residus en la transició d'ADCR/E3S 2.0 (DCS) a ADCR/E3S 3.0 (DI), és molt important que es generen les NT des del mateix dia 5 de juliol.

 1. Fins que ADCR estiga completament adaptat a l'estardar nacional E3L, els documents associats als trasllats de residus amb origen en la Comunitat Valenciana i destinació en una altra comunitat autònoma es realitzaran, temporalment, a través de la seu electrònica del Ministeri (MITERD). A aquest efecte haurà de consultar-se el procediment establit pel Ministeri i que es troba a la seua disposició en la seua pàgina web, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/traslados/Procedimiento-Traslado-residuos-interior-territorio-Estado.aspx

A partir de l'1 de gener de 2022, la tramitació per via electrònica dels documents associats a tots els trasllats de residus amb origen i destinació en la Comunitat Valenciana es realitzarà íntegrament a través de la plataforma ADCR/E3S 3.0.

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en el punt 2 de la disposició addicional primera del Reial decret 553/2020, la presentació dels documents electrònics regulats en aquesta norma davant la direcció general que exerceix les funcions en matèria de residus en la Comunitat Valenciana podrà efectuar-se per les persones o entitats habilitades per a la presentació electrònica de documents en representació de tercers, en els termes establits en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i en els establits, a la seua entrada en vigor, en els articles 6 i 7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Per tant, si l'operador del trasllat de residus opta per actuar per mitjà de representant (apoderat), aquest últim haurà de tenir acreditada la representació per a la realització del procediment administratiu de caràcter electrònic de trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat a través del Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) o qualsevol altra entitat de certificació acreditada.

Per a acreditar la representació, l'operador del trasllat (poderdant) que desitja ser representat per un tercer haurà d'accedir al Registre de Representants de l'ACCV amb el seu certificat electrònic i atorgar representació a les persones, físiques o jurídiques (NIF/CIF), que estime oportuns perquè realitzen, en el seu nom, els tràmits electrònics que desitge. Aquesta representació pot tenir el següent abast:

Per a acreditar la representació, l'operador del trasllat (poderdant) que desitja ser representat per un tercer (representant) haurà d'accedir al Registre de Representants de l'ACCV amb el seu certificat electrònic i atorgar representació a les persones, físiques o jurídiques (NIF/CIF), que estime oportuns perquè realitzen, en el seu nom, els tràmits electrònics que desitge. Aquesta representació pot tenir el següent abast:

• «total», si el poderdant (representat) desitja que la representació siga atorgada a l'apoderat (representant) per a qualsevol procediment administratiu de caràcter electrònic amb l'Administració.

• «parcial», si el poderdant (representat) atorga la representació a l'apoderat (representant) per a determinats procediments administratius de caràcter electrònic. Per exemple per a la "Tramitació electrònica dels documents associats als trasllade de residus a l'interior del territori de l'Estat" (procediment administratiu de caràcter electrònic identificable per la referència GUC 17646).

Enllaç al procediment de Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV):

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

Enllaç al Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana:

https://agroambient.gva.es/documents/20549779/0/Sistema+de+Gesti%C3%B3%20de+la+Representaci%C3%B3%20de+la+ACCV/fe5f0de1-ea3a-41cf-ba08-0d54566d3c75

Enllaç al Registre de Representants de l'ACCV: https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/

 

És important recordar que, per a accedir a ADCR 3.0, tant el poderdant (operador del trasllat, ja siga productor o gestor de residus) com la persona, física o jurídica, que en el seu cas el represente (apoderat) hauran de disposar de signatura electrònica avançada (certificat), bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per un organisme de certificació acreditat.

En l'accés a la plataforma ADCR 3.0 poden donar-se dos supòsits:

 1. que accedisca el propi operador amb el seu corresponent certificat (signatura electrònica avançada). En tal cas no requereix res més.

 2. que accedisca l'apoderat (representant) amb el seu propi certificat, sempre prèviament acreditat en el Registre de Representants de l'ACCV pel poderdant (operador representat). En aquest segon supòsit podran accedir a la plataforma ADCR 3.0 tant el poderdant (operador representat) com el seu apoderat (representant), podent donar-se dues situacions:

  1. Que el poderdant (operador representat) no configure restriccions d'accés en ADCR 3.0 per al seu apoderat (representant). En tal cas, l'apoderat tindrà, per defecte, accés a tots els centres d'aquell.

  2. Que el poderdant (operador representat) sí que configure restriccions d'accés en ADCR 3.0. L' apoderat (representant) tan sols podrà accedir a aquells centres que el poderdant li haja habilitat. En el següent enllaç es mostra el procediment de configuració de restriccions d'accés, depenent del fet que el poderdant (operador representat) siga un productor o un gestor de residus: Procediment de configuració de restriccions d'accés.


Finalment indicar que ADCR 3.0 ja està disponible actualment perquè els usuaris (operadors dels trasllats de residus inscrits en el registre de productors i gestors de residus de la Comunitat Valenciana) accedisquen a l'aplicació per a comprovar els seus certificats i actualitzar les seues dades. S'han habilitat els següents comptes de correu electrònic específics per a l'atenció de dubtes i la resolució d'incidències fent ús de l'aplicació ADCR 3.0:

 • per a problemes en l'accés des dels Sistemes d'Informació Corporatius d'Empresa als Serveis Web E3S (ajuda a desenvolupadors): e3s3.0@gva.es.

 • per a problemes d'ús de l'aplicació: adcr3.0@gva.es.

 • per a consultes de caràcter normatiu o administratiu: soporte_legal_traslados@gva.es.

 

Enllaços d'interès

 

A continuació es posen a la seua disposició uns vídeos informatius sobre el procés de generació de les notificacions prèvies (NT) i els documents d'identificació (DI tipus A i B) en ADCR 3.0.

Vídeo de notificació prèvia de trasllat

Video de document de identificació A

Video de document de identificació B