Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Requisits generals dels trasllats de residus

Trasllats a l'interior del territori de l'Estat.

Tot trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat haurà de complir amb els següents requisits generals:

  1. Disposar, amb caràcter previ a l'inici d'un trasllat, d'un contracte de tractament, segons s'estableix en l'article 2.h) del Reial decret 553/2020.
  2. Anar acompanyat d'un document d'identificació des de l'origen fins a la seua recepció en la instal·lació de destinació, a l'efecte de seguiment i control. Aquest document és imprescindible tant si el residu a traslladar està subjecte a notificació prèvia de trasllat com si no.
  3. Quan siga procedent, presentar una notificació prèvia de trasllat als òrgans competents de les comunitats autònomes d'origen i destinació amb una antelació mínima de deu dies a la data prevista per al trasllat. Aquesta notificació únicament ha d'efectuar-se en els següents suposats de trasllats de residus previstos en l'apartat 2 de l'article 3 del Reial decret 553/2020:
    • trasllats de residus, perillosos i no perillosos, quan vagen destinats a eliminació;
    • trasllats de residus perillosos, de residus domèstics barrejats identificats amb el codi LER 20 03 01 i els que reglamentàriament es determinen, quan vagen destinats a valorització.

En el termini màxim de deu dies des de la data del justificant de recepció que la comunitat autònoma d'origen lliura a l'operador, els òrgans competents de les comunitats autònomes d'origen i destinació podran oposar-se al trasllat, al·legant alguna de les causes previstes en l'article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i desenvolupades en els apartats 2 i 3 de l'article 9 del Reial decret 553/2020, motivant aquesta decisió.

L'operador podrà efectuar el trasllat si, transcorregut aquest termini, els òrgans competents de les comunitats autònomes d'origen i de destinació no hagueren sol·licitat informació o documentació complementària, o no hagueren manifestat la seua oposició al trasllat.

En el cas que el trasllat siga de residus que tinguen la consideració de mercaderia perillosa, el transport es realitzarà d'acord amb la legislació vigent en matèria de transport de mercaderies perilloses per carretera, ferrocarril, via aèria o via marítima.

Trasllat transfronterer de residus.

Pel que respecta a l'entrada i eixida de residus del territori nacional, el Reglament (CE) núm. 1013/2006 contempla dos procediments:

  • trasllats de residus subjectes al procediment de notificació i autorització prèvia per escrit (capítol 1 del Reglament);
  • trasllats de residus subjectes al requisit d'informació general (capítol 2 del Reglament)

Per a determinar el procediment a seguir és necessari conèixer la "categoria" del residu i l'operació de tractament al fet que serà sotmès (valorització o eliminació).