Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Obligacions

La llei delimita l'àmbit d'aquesta responsabilitat establint les obligacions a què poden quedar sotmesos els productors per mitjà del corresponent desplegament reglamentari, tant en la fase de disseny i producció dels seus productes com durant la gestió dels residus que se'n deriven de l'ús.

En l'actualitat aquesta responsabilitat està regulada en les normes de desplegament reglamentari següents:

 

La Llei 22/2011 possibilita els productors del producte que afronten aquestes obligacions de forma individual o de forma col·lectiva.

Els productors que opten per un sistema individual hauran de presentar una comunicació prèvia al començament de les activitats, n'indicaran el funcionament i les mesures que aplicaran per al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada. Aquesta comunicació -el contingut de la qual serà, almenys, el previst en l'annex IX de la llei i en la corresponent norma reglamentària- es presentarà davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radique la seua seu social.

Els productors que opten per un sistema col·lectiu per al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada constituiran una associació de les previstes en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre. Els sistemes col·lectius hauran de presentar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma on el sistema tinga previst establir la seua seu social una sol·licitud d'autorització prèvia al començament de l'activitat el contingut mínim de la qual serà el previst en l'annex X de la Llei 22/2011, a més del que s'establisca en la corresponent norma reglamentària.