Obligaciones

Obligaciones

L'exercici d'aquestes activitats i operacions està subjecte al règim administratiu següent, segons que es tracte:

  1. Comunicació prèvia al començament de les activitats de transport de residus amb caràcter professional, de negociant i d'agent.

  2. Autorització prèvia en el cas d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, tant si es tracta d'operacions de valoració i/o d'eliminació com si es tracta d'emmagatzematge de residus en l'àmbit de la recollida.

Com a gestor de residus haurà d'observar les obligacions que establisca la legislació vigent en matèria de residus, particularment les previstes en l'article 20 de la Llei 22/2011. D'aquestes són destacables les següents:

  • En el cas de residus perillosos, i quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, haurà de constituir una fiança (a fi de respondre davant de l'Administració del compliment de les obligacions que es deriven de l'exercici de l'activitat i de l'autorització o comunicació) i subscriure una assegurança o constituir una garantia financera equivalent (per a cobrir les responsabilitats que deriven d'aquestes operacions) la quantia de les quals i l'import determinarà l'òrgan ambiental competent durant la tramitació del corresponent procediment administratiu.
  • Disposarà d'un arxiu físic o telemàtic on es reculla per ordre cronològic la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació i el mètode de tractament dels residus; quan siga procedent s'inscriurà, també, el mitjà de transport i la freqüència de recollida.

  • Enviarà anualment a les comunitats autònomes una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic (memòria anual de gestió).

     

Si com a conseqüència de l'activitat genera residus, està exempt de presentar comunicació prèvia com a productor de residu. No obstant això, tindrà la consideració de productor de residus a la resta d'efectes regulats en la Llei 22/2011, per tant, haurà d'atendre les obligacions que com a productor de residus li imposa aquesta llei. D'aquestes són destacables l'obligació d'elaborar i remetre a la comunitat autònoma un estudi de minimització i es compromet a reduir la producció de residus, sempre que la producció de residus perillosos siga superior a 10 tones anuals.