Tractament

Tractament

L'aplicació de llots de depuració d'aigües residuals urbanes o assimilables queda condicionada al fet que aquests llots hagen sigut sotmesos a un tractament previ que reduïsca de forma significativa el seu poder de fermentació i, per tant, els inconvenients sanitaris de la seua utilització. La seua gestió haurà de realitzar-se doncs respectant els principis de la política de residus relatius a la protecció del medi ambient i la salut humana i aplicant la jerarquia en les opcions de gestió, prioritzant la prevenció sobre el reciclat, altres tipus de valorització inclosa l'energètica i quedant en últim lloc el dipòsit en abocador.

D'acord amb les orientacions arreplegades en el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) els llots poden ser sotmesos a operacions preliminars (tals com a processos de deshidratació) i a tractaments intermedis (com a digestió anaeròbia, compostatge, etc.) Una vegada tractats, i en funció de la seua caracterització, els llots hauran de ser sotmesos a diferents operacions de tractament final, a saber:

  • aplicació en els sòls agrícoles conforme a l'establit en el Reial decret 1310/1990 i les seues normes de desenvolupament. Aquesta activitat haurà de ser realitzada per un gestor autoritzat per a desenvolupar l'operació R10 (Tractament dels sòls que produïsca un benefici a l'agricultura o una millora ecològica dels mateixos) en compliment de l'establit en l'article 27 de la Llei 22/2011.

  • incineració o la coincineració. A més de complir amb l'establit en la Llei 22/2011, el gestor que desenvolupe aquesta operació haurà de complir també amb el que es disposa en el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

  • eliminació en abocador. A més de la Llei 22/2011, també és aplicable el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Referent a açò haurà de tenir-se en consideració l'Ordre 22/2017, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la utilització dels llots de depuració en el sector agrari de la Comunitat Valenciana, que estableix les operacions de tractament al fet que hauran de ser sotmesos els llots de depuració generats en estacions de depuració d'aigües residuals urbanes (EDAR) o d'industrials agroalimentàries (EDARI) per a la seua aplicació en sòl agrícola; a saber:

  • Compostatge, en piles, trinxeres, canals, túnels o reactors.

  • Digestió anaeròbia termòfila, mesòfila o a temperatura ambiental.

  • Estabilització aeròbia, tant en dipòsits independents dissenyats a tal fi en la línia de fangs d'una EDAR o EDARI (digestió aeròbia) o mitjançant el tractament conjunt amb l'aigua en processos de fangs biològics mitjançant ventilació perllongada.

  • Assecat tèrmic, en el qual s'aconseguisca un contingut en matèria seca superior al 70 %

En els següents enllaços trobarà els procediments de sol·licitud d'autorització per a desenvolupar operacions de tractament de residus, el contingut dels quals s'estableix, amb caràcter general, en l'annex VI de la Llei 22/2011 i, amb caràcter específic, en l'Ordre 22/2017: