Definició

Definició

De conformitat amb el Reial decret 1310/1990 i l'Ordre AAA/1072/2013 són susceptible de ser utilitzats en el sector agrari els llots de depuració generats en les estaciones depuradores d'aigües residuals urbanes (EDAR), en les fosses sèptiques i en unes altres estaciones depuradores d'aigües residuals que tracten aigües de composició similar procedents dels sectors industrials agroalimentaris referits en l'annex III de la Directiva 91/271/CEE del Consell de 21 de maig de 1991 sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (EDARI), identificats amb els següents codis de la Llista Europea de Residus:

  • 02 02 04, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d'origen animal)

  • 02 03 05, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de la preparació i elaboració de fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, cafè, te i tabac; producció de conserves; producció de llevat i extracte de llevat, preparació i fermentació de melasses)

  • 02 04 03, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de l'elaboració de sucre)

  • 02 05 02, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de productes làctics )

  • 02 06 03, Llots del tractament in situ d'efluents (de la indústria de fleca i pastisseria)

  • 02 07 05, Llots del tractament in situ d'efluents (de de la producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques, excepte cafè, te i cacau)

  • 19 08 05, Llots del tractament d'aigües residuals urbanes.

  • 20 03 04, Llots de fosses sèptiques.

Els llots de depuració d'aigües residuals procedents de les EDAR/EDARI són residus orgànics extremadament líquid (més d'un 95% d'aigua) i de composició variable (matèria orgànica, compostos inorgànics, metalls i diferents microorganismes) determinada per les característiques dels abocaments o efluents depurats i pel tractament que experimenten.

Les EDAR i EDARI estan afectades pel règim de la producció de residus regulat en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, per la qual cosa els titulars de la seua explotació ostenten la condició jurídica de «productor de residus» conforme a la definició donada en el seu article 3.i). En atenció a tal condició els productors de llots de depuració estan obligats a assegurar el tractament adequat dels llots que generen com a conseqüència de l'activitat de depuració d'aigües residuals, bé perquè realitzen el tractament per si mateixos (per a açò hauran de disposar de la preceptiva autorització de tractament), bé perquè li l'encarreguen a gestors autoritzats, tot açò conforme al que estableix l'article 17 de la Llei 22/2011.