Definiciones

Definiciones

D'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la «gestió de residus» inclou l'exercici de les següents activitats i operacions: la recollida, el transport, el tractament dels residus i les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent. En conseqüència, són «gestors de residus» aquelles persones o entitats, públiques o privades, que realitze qualsevol d'aquestes activitats o operacions.

 

Transport de residus

El transport de residus es concep com aquella activitat consistent en el successiu trasllat dels residus des del punt de producció fins al seu lloc definitiu de valorització o eliminació.

Es considera que hi ha «transport professional de residus» quan les entitats o les empreses que transporten residus es troben en un dels següents suposats :

  1. El transport de residus constitueix la seua activitat principal. En tal cas el titular de l'activitat actua a requeriment d'un tercer que contracta els seus serveis de port pel que ni adquireix la propietat dels residus que transport ni presa adopta cap decisió respecte a la destinació i/o tractament que vaja a aplicar-se a tals residus, decisions aquestes que competeixen única i exclusivament a qui contracta els seus serveis de port (ja siga el productor, el posseïdor o un altre gestor, tots ells en qualitat de responsables dels residus). En aquest supòsit serà necessari estar en possessió dels títols que habiliten per al transport públic discrecional de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.
  2. El transport de residus constitueix una activitat complementària de la seua activitat principal, en dos supòsits:
  • Quan el titular de l'activitat, en la seua condició de productor de residus generats amb motiu de l'exercici de la seua activitat principal, transporte els seus propis residus, bé a la instal·lació on tinga domiciliada l'activitat principal, bé a la instal·lació del gestor autoritzat amb el qual té contractat el tractament dels residus per ell generats. En aquest supòsit serà necessari estar en possessió dels títols que habiliten per al transport privat complementari de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.
  • Quan les empreses o les entitats que ostenten la condició de gestor de residus hagen assumit la responsabilitat d'aquests (bé com a negociants, bé com a empreses o entitats de tractament de residus autoritzades) i els transporten amb mitjans propis. En aquest supòsit serà necessari estar en possessió dels títols que habiliten per al transport privat complementari de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.

No es considera «transport professional de residus» el transport per al lliurament de productes nous i recollida de productes usats (sistemes de logística inversa), ni el transport de residus domèstics domiciliaris a un punt net o a un punt de recollida realitzat en els seus vehicles particulars pels propis ciutadans que els generen.

Resulta pertinent destacar que qui realitze transporte residus amb caràcter professional no és més que un mer intermediari que desenvolupa aquesta activitat per compte d'un tercer, responsable del residu, que contracta els seus serveis de port, per la qual cosa ni adquireix la propietat dels residus que transporta ni la competència per a decidir la destinació i/o tractament que haja d'aplicar-se als residus que transporta, decisions aquestes que competeixen única i exclusivament a qui contracta els seus serveis de port en qualitat de responsable dels residus( ja siga el productor inicial, el posseïdor o un altre gestor).

 

Agent.

L'activitat de l'agent de residus consisteix a organitzar la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec d'un tercer responsable dels mateixos (ja siga el productor inicial, el posseïdor o un gestor), per la qual cosa l'agent actua com un mer intermediari entre aquell que contracta els seus serveis d'intermediació i el gestor autoritzat que ha de tractar-los. No hi ha per tant de transmissió de la propietat ni de la responsabilitat del residu en favor de l'agent de residus, corresponent sempre al tercer que contracta els seus serveis d'agència adoptar la decisió última sobre el tractament més adequat a donar als residus i el gestor autoritzat que ha de tractar-los. Tal és així que el contracte de tractament serà formalitzat entre el responsable del residu i el gestor de tractament.

 

Negociant

El negociant actua per compte propi en la compra i posterior venda de residus, quedant obligat a assegurar que es duga a terme una operació completa de tractament dels residus que adquirisca i a acreditar-ho documentalment al productor o posseïdor inicial d'aquests residus.

Els requisits de compra i posterior venda de residus impliquen la transmissió de la seua propietat, acte que requereix la celebració d'un contracte, encara que el lliurament físic o material dels residus del productor inicial o posseïdor al negociant i d'aquest al gestor no és sempre necessària. Per a prendre possessió física dels residus el negociant deurà dispose d'un centre propi autoritzat per al seu emmagatzematge.

Resulta pertinent ressaltar que el negoci contractual té caràcter finalista; és a dir, el negociant compra i ven els residus "per a assegurar el seu tractament complet", per la qual cosa el negociant assumeix les responsabilitats inherents a la determinació del tractament més adequat per als residus, havent d'observar a tal fi el principi de jerarquia de la gestió dels residus establida en l'article 8 de la Llei 22/2011. Per això el negociant i el productor o posseïdor inicial dels residus hauran d'haver subscrit el corresponent contracte que incloga totes les clàusules i condicions assumides per les parts per a garantir el tractament complet i mediambientalment correcte dels residus objecte de transacció. Així mateix el negociant haurà de subscriure el contracte de tractament amb el gestor autoritzat destinatari dels residus.