Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Definiciones

D'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, és «productor de residus» qualsevol persona física o jurídica que genere residus -perillosos i/o no perillosos-, com a conseqüència de l'exercici de l'activitat (productor inicial de residus).

En general, i depenent de les característiques dels residus, parlem de productors de residus perillosos i de productors de residus no perillosos. D'altra banda, segons la quantitat anual de residus produïts, parlem de grans productors (o simplement productors) i xicotets productors. Als efectes de la Llei 22/2011 són «xicotets productors de residus perillosos» aquells la producció dels quals anual no supera les 10 tones anuals (article 22.1 del Reial Decret 833/1988, de 28 de juliol).