Visualització de contingut web

Marjal dels Moros

Nom del paratge: Marjal dels Moros

Superfície (ha): 620,00 ha.

 

Figures de protecció de la UE:

ZEPA: ES0000148.

LIC: ES0000148.

 

Altres figures de protecció:

Zona humida del Catàleg Valencià de Zones Humides (aprovat per Decisió del Govern Valencià al setembre de 2002, en desplegament del que disposa la Llei 11/1994, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana).

Microreserves de flora: Marjal dels Moros A (28.05.1999), Marjal dels Moros B (28.05.1999), Camí de Rampete (14.11.2003) i Llacuna del Fartet (14.11.2003).

Reserves de fauna: els Cucs (14.12.2004) i Bassa de Rampete (26.12.2006).

 

Usos del territori:

És propietat de la Generalitat Valenciana (beneficiari) i almenys el 70% de les seues 620 ha de superfície es dediquen a la conservació del medi natural.

 

Descripció científica de l’àrea:

La marjal conté les superfícies relatives següents quant a tipus d’hàbitat de la Directiva 92/43/CE:

1,00% 1210 Vegetació anual pionera sobre rebutjos marins acumulats.

5,00% 1410 Pastius salins mediterranis (Juncetalia maritimi).

25,00% 1420 Matolls halòfils mediterranis i termoatlàntics (Arthrocnemetalia fructicosae).

5,00% 1510 Estepes salines (Limonietalia).

10,00% 3170 Estanys temporals mediterranis.

1,00% 5330 Tots els tipus.

2,00% 6420 Prats mediterranis d’herbes altes i juncs (Molinion-Holoschoenion).

5,00% 7230 Torberes baixes alcalines.

 

Quant a les aus, cal citar Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Anas platyrhynchos, Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Gallinula chloropus, Porphyrio porphyrio, Fulica atra, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus, Vanellus vanellus, Larus ridibundus, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Luscinia svecica, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicola i Sylvia undata. En el grup dels peixos, hi ha poblacions estables de Cobitis taenia, Aphanius iberus i Valencia hispanica. Quant a les espècies vegetals, conté les millors poblacions conegudes de Limonium dufourii, endemisme exclusivament valencià que habita sobre saladars costaners (fonamentalment, l’hàbitat 1510). A pesar que la dada no apareix prou reflectida en els formularis oficials de la Xarxa Natura 2000 (s’esmenta només en el text, no en les taules), la marjal compta amb poblacions estables de la tortuga Emys orbicularis (població estimada de 134-186 exemplars) i Mauremys leprosa, la presència de la qual s’ha vist afavorida per les tasques de millora de l’hàbitat mampreses pel beneficiari durant l’última dècada.

 

Quant a Trachemys scripta, se n’han capturat 70 exemplars en el període 2003-2008.

 

Importància de l’àrea per a la biodiversitat:

Constituïx una àrea de gran importància per a la fauna aquàtica, on destaquen les poblacions de samaruc (Valencia hispanica) i fartet (Aphanius iberus) i de tortuga europea (Emys orbicularis). Cal destacar-ne la importància per a les aus aquàtiques, ja que en la zona crien la rosseta i el gall de canyar, entre moltes altres aus d’importància per a la conservació.

Finalment, cal esmentar que conté els majors contingents poblacionals de Limonium dufourii, espècie protegida i considerada “en perill d’extinció” en el Decret autonòmic 70/2009.