Visualització de contingut web

Marjal de Rafalell i Vistabella

Nom del paratge: Marjal de Rafalell i Vistabella

Superfície (ha): 102,92 ha.

 

Figures de protecció de la UE:

Cap.

 

Altres figures de protecció:

Zona humida del Catàleg Valencià de Zones Humides (aprovat per Decisió del Govern Valencià al setembre de 2002, en desplegament del que disposa la Llei 11/1994, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana).

 

Usos del territori:

Ambient de zona humida en el 100% de la superfície. Sòl no urbanitzable d’especial protecció, de titularitat pública.

 

Descripció científica de l’àrea:

Resta de les marjals que s’estenien al nord del riu Túria des d’Alboraia a Sagunt. Es nodrix d’aigües subterrànies i restes de reg. Quant a la vegetació, està dominada per canyissars i jonqueres que servixen de refugi a diverses espècies d’aus palustres i limícoles. Conté també alguns vestigis de saladar, en el qual apareixen algunes espècies típiques com ara Limonium angustebracteatum, Arthrocnemum fruticosum, Salicornia sp. (hàbitat 1150). Presenta bons vestigis de vegetació dunar sobre dunes semifixes. S’observen també alguns canals i llacunes xicotetes amb vegetació subaquàtica (amb almenys Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus i Groenlandia densa). Quant als peixos, es coneix la presència d’anguila, llobarro, múgil i xanguet (Atherina boyeri), i hi ha hàbitats apropiats per a la reintroducció experimental de Valencia hispanica, Aphanius iberus, Cobitis taenia i Palaemonetes zariqueyii. La Generalitat Valenciana ha realitzat recentment (2008) reintroduccions de Valencia hispanica i Aphanius iberus.

 

Hi ha una població introduïda d’Emys orbicularis per part de la Generalitat Valenciana, que forma part del programa d’actuacions per a la conservació de la tortuga europea i dins de les obres de restauració de l’hàbitat realitzades per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Generalitat a càrrec dels fons FEDER. Es té constància de la presència de Trachemys scripta i la proximitat d’àrees urbanitzades fa necessària l’adopció de mesures per a controlar i evitar més introduccions d’esta tortuga invasora.

 

Importància de l’àrea per a la biodiversitat:

Rodejada per sòl industrial i residencial d’alta densitat, adquirix valor per la seua posició en l’àrea metropolitana de València, la ciutat més poblada de la Comunitat Valenciana.

Atesa la seua ubicació, resulta molt interessant estratègicament per a la conservació i connectivitat entre poblacions de peixos endèmiques i tortugues autòctones.