Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Reglaments de producció integrada

La producció integrada comença a desenrotllar-se normativament a la Comunitat Valenciana amb el Decret 121/1995, de 19 de juny, del Govern Valencià, sobre valoració de productes agraris obtinguts per tècniques d'agricultura integrada, i l'Orde de 23 de maig de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre reglamentació de les produccions obtingudes per tècniques d'agricultura integrada i de les condicions d'autorització de les entitats de control i certificació. Posteriorment, per mitjà de resolucions del director general d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària s'han publicat les normes tècniques de diferents cultius.
Segons el Decret 121/1995: "S'entén per producció integrada un sistema agrícola de producció d'aliments que utilitza al màxim els recursos i els mecanismes de regulació naturals i assegura a llarg termini una agricultura viable. En esta els mètodes biològics, químics i altres tècniques són acuradament triats i equilibrats, i es té en compte la protecció del medi ambient, la rendibilitat i les exigències socials" (art.: 1.2).

Normativa genèrica

Dates d'inscripció

La comunicació d'inscripció en el registre per als operadors que sol·liciten ajudes agroambientales per producció integrada, es realitzarà exclusivament per mitjà de la Sol·licitud Única d'ajudes de la PAC, sent les dates d'inscripció les mateixes que per a la dita sol·licitud. El període d'inscripció per a qui no sol·licite ajudes agroambientales es publicarà cada any.
Els interessats que no sol·liciten ajudes agroambientals poden trobar en la següent pàgina web els documents per a inscriure's en el Registre Oficial de Producció Integrada, tant productors com elaboradors i envasadors:

EMPRESES DE CONTROL I CERTIFICACIÓ

Entre altres requisits, per a inscriure's en el Registre, els interessats han de tindre un contracte amb una de les empreses de control i certificació acreditada i homologades per la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. Esta empresa realitzarà els controls necessaris que asseguren el compliment, tant dels requisits generals exigits per la normativa de producció integrada com dels específics del cultiu de què es tracte.

FORMACIÓ

En el Decret 121/1995, de 19 de juny, del Govern Valencià, sobre valoració de productes agraris obtinguts per tècniques d'agricultura integrada (DOGV núm. 2543, de 4 de juliol), s'exigix, per a l'autorització administrativa de la utilització del logotip de "Producció Integrada" en l'etiquetatge dels productes obtinguts i elaborats per esta tècnica, que els responsables tècnics de les explotacions tinguen uns coneixements bàsics mínims de la producció integrada. Així mateix exigix a les entitats col·laboradores de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua en la vigilància, el control i la certificació de la producció integrada, per al seu reconeixement com a tals, que disposen de personal qualificat.

QUADERN D'EXPLOTACIÓ

Entre els requisits que ha de complir un productor inscrit en el Registre de Producció Integrada està disposar d'un quadern d'explotació on s'anoten totes les operacions i les pràctiques de cultiu, que seran qualificades periòdicament i validades per l'entitat de control i certificació corresponent.