Organismes

Portals

Visualització de contingut web

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’INCLOURE EN ELS PROJECTES DE LIQUIDACIÓ D’OBRES

A fi de poder realitzar correctament els corresponents tràmits de supervisió de projectes de liquidació d'obres, tal com estableix l'acord de 24 d'agost de 2012 del Consell, pel qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa, (D.O.G.V. núm. 6.849) i d'acord amb el Plec de condicions Administratives de les obres, s'assenyala en aquesta comunicació la documentació a incloure en projectes de liquidació.

En el termini màxim d'un mes des de la data de recepció de l'obra, el Director de les Obres haurà de realitzar i presentar per a la seua tramitació el mesurament general i definitiu de les obres. Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. La liquidació se supervisarà quan haja transcorregut el termini de garantia de les obres.

El projecte de liquidació, haurà de contindre la següent documentació:

- Memòria: resumirà les característiques fonamentals de l'obra, així com l'historial i incidències que s'hagen produït durant la seua execució, amb les dates de les fites fonamentals de la mateixa (acta d'inici de l'obra, pròrrogues, suspensions, aprovació de modificats, recepció, etc.), així com la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés de construcció.

Així mateix hauran d'aclarir-se totes les circumstàncies que s'hagen produït en l'obra, i incloure's la justificació detallada de les diferències de mesurament respecte a l'últim projecte aprovat.

Es relatarà també qualsevol possible incidència esdevinguda durant el període de garantia, especialment les possibles obres executades en aquest període.

- Informe preceptiu del Director d'Obra sobre el bon estat de les obres (article 243.3 de la Llei 9/2017 de contractes o article homòleg de l'anterior legislació de contractes d'aplicació).

- Annex de documentació administrativa:

Còpia de l'anunci de la licitació.
Còpia de la resolució d'adjudicació.
Còpia del contracte.
Còpia de l'acta de comprovació del replanteig i inici de l'obra.
Còpia de les resolucions d'aprovació de pròrrogues, suspensions totals o parcials, aixecament de les suspensions, autorització de redacció de projectes modificats, projectes modificats, ...
Còpia dels contractes modificats.
Còpia de l'acta de recepció o acta de comprovació de les obres, si escau.
Còpia de l'acta i mesurament general de les obres
Còpia de la resolució d'aprovació de la certificació final d'obra
Còpia d'aprovació d'expedients de revisió de preus, si escau.
Justificació de l'abonament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres *ICIO) si escau, o justificació de la
seua exempció.
Certificats i butlletins de les instal·lacions que ho requerisquen.

- Resum de Certificacions Ordinàries i Final d'Obra cursades i acceptades per l'Administració i còpia de les seues *carátulas. Si hi ha revisió de preus amb dues fórmules, s'inclourà a més el resum per capítols de la relació valorada de cadascuna de les certificacions, d'acord amb la "Comunicació 3/2018" sobre documentació a incloure per a la supervisió de revisions de preus".

- Plans "as *built": han de reflectir l'obra completa, tant si s'ha modificat respecte al projecte vigent com si no ha sigut així, i han de tindre el detall suficient per a comprovar les desviacions de mesurament respecte del projecte vigent. Si existeixen desviacions de mesurament respecte del projecte vigent en relació amb moviments de terra o demolicions, ha d'incloure's els plans que permeten comprovar aquests mesuraments, tant si existien aquestes sèries de plans en el projecte vigent com si no.

- Pressupost del projecte vigent, que incloga el quadre de preus núm. 1 o relació de preus unitaris, segellat per aquest servei o certificació del responsable del contracte o indicació del document depositat en el repositori documental ALFRESCO.

- Pressupost de la liquidació per unitats d'obra, aplicant els preus del projecte vigent al resultat del mesurament general.

Seguirà el mateix ordre i denominació de les unitats i capítols del pressupost del projecte i les seues modificacions aprovades.

No es podrà incloure unitats d'obra no contingudes en el projecte primitiu o en els projectes modificats aprovats, llevat que haguera sigut necessari executar obres abonables al contractista durant el període de garantia.

No podrà incloure partides alçades a justificar que no hagen sigut justificades en el corresponent annex, d'acord amb l'article 154 del RGLCAP.

El mesurament de cada unitat d'obra ha de constar amb detall de mesurament desglossat, quan siga procedent, que permeta identificar i comprovar les variacions de mesurament respecte al projecte vigent en els plans "as *built" del projecte de liquidació.

En cas que l'import en concepte de seguretat i salut siga superior al del projecte vigent, s'inclourà en el projecte copia del pressupost del Pla de Seguretat i Salut aprovat que justifique aquest import.

Pressupost comparat per unitats d'obra entre el pressupost de la liquidació i el pressupost del projecte vigent, expressant per a cada unitat la diferència de mesurament i la diferència d'import.

Revisió de preus (si escau): s'inclourà en el projecte el càlcul de la revisió de preus definitiva i la documentació necessària per a realitzar aquest càlcul especificada en la "Comunicació 3/2018".

Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seues instal·lacions, de conformitat amb la Llei d'ordenació de l'edificació i normativa específica d'aplicació.

Pla d'Inspecció i Manteniment de les estructures de formigó, d'acord amb l'article 103 de la Instrucció de formigó estructural (*EHE-08), adaptat a la realitat de l'obra finalment executada.

El projecte haurà d'estar correctament datat. Es presentarà en paper i en suport digital, el qual contindrà el projecte en un únic arxiu .pdf signat digitalment, que serà el vàlid amb caràcter general, així com una carpeta amb els arxius del projecte en format obert, tot això d'acord amb el que es disposa en l'Ordre 9/2016 de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/09/pdf/2016_3180.pdf). Les signatures del projecte signat digitalment seran la de l'autor o autors del projecte, entre els quals haurà de figurar el Director d'Obra (art. 169 RGLCAP), i la del responsable del contracte per part de l'Administració. Es recomana que figure la signatura o escrit de conformitat del contractista, no obstant això la seua absència no serà impediment per a emetre l'informe favorable, en el qual s'indicarà que falta aquesta conformitat.