Mesures Antifrau

Mesures Antifrau

  1. Declaració Institucional de Lluita contra el frau i la corrupció.
  2. Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència. Versió: V.2. Desembre 2022.
  3. Comité de Antifrau per a la gestió dels fons del Mecanisme de recuperació, transformació i resilencia.
  4. Canales de denúncia per a informar de les possibles sospites de frau en les actuacions del MRR de la Conselleria:
  • Canal segur de denúncies de la Inspecció General de Serveis. Les denúncies que es presenten a través d'aquest canal propi hauran de contindre el que s'estableix en la Llei 22/2018.
  • Bústia de denúncies de l'Agència Valenciana Antifrau. Aquesta bústia incorpora mecanismes que garanteixen la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per a mantindre contacte amb l'Agència, i permetre la interacció entre aquesta i els denunciants de manera anònima.
  • Canal de denúncies del MRR del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA). Existeix un canal de denúncies habilitat pel SNCA (Infofraude) per a la comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten fons europeus, que disposa d'un apartat específic relatiu al MRR.
  • Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF). A més de l'anterior, qualsevol persona pot informar l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) de sospites de frau o corrupció que afecten els interessos financers de la Unió Europea, de manera anònima, mitjançant el sistema de notificació de fraus.
  • Bústia antifrau de la Conselleria. s'ha habilitat una bústia per a realitzar comunicacions i denúncies de possible frau, corrupció, conflicte d'interessos o doble finançament de les actuacions del MRR dutes a terme per la Conselleria, mitjançant el següent correu electrònic antifraudemrr_agroambient@gva.es