Actualitat

Transición Ecológica introduce tres nuevos jóvenes quebrantahuesos en el Parque Natural de la Tinença de Benifassà

  • Se trata de dos hembras y un macho nacidos este mismo año
  • En el marco de un proyecto de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica, los gobiernos autonómicos de Aragón y Cataluña y la Vulture Conservation Foundation
Biodiversidad

Transició Ecològica publica les bases de les ajudes perquè els ajuntaments constituïsquen comunitats energètiques

  • Se subvencionaran estudis energètics d’energies renovables, promoció i difusió de comunitats energètiques entre la ciutadania, i creació i constitució de comunitats energètiques locals

novetats

Medi Natural

Ves enrere PARTICIPACIÓ PÚBLICA VERSIÓ PRELIMINAR PORF ENGUERA

PARTICIPACIÓ PÚBLICA VERSIÓ PRELIMINAR PORF ENGUERA

En compliment del que es disposa en l'article 55.2 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), se sotmet a participació pública, la Versió Preliminar del Pla d'Ordenació dels Recursos Forestals de la Demarcació Forestal de Enguera (Valencia), l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic així com la resta de documents, número d'expedient: CNMY17/0301/12, durant el termini de 45 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Durant aquest termini, els interessats podran presentar les al·legacions que puga pertocar juntament amb els documents originals o fotocòpies compulsades que s'estime pertinent mitjançant escrit dirigit al Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, a través de qualsevol registre oficial segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Inici del termini d'informació: 24 de maig de 2023

Finalització del termini d'informació: 25 de juliol de 2023

Documentació d'interés

Listado documentos

Publicador de continguts

T'interessa

Multimèdia

Protocol de tractament de residus domèstics

Enllaços