INFORMES DEL SECTOR AGRARI VALENCIÀ

Informe del Sector Agrari Valencià 2021

Informe del Sector Agrari Valencià 2021

 L'Informe del Sector Agrari Valencià oferix anualment la informació i les estadístiques més rellevants per a conèixer la situació del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Es esta edició, es pot accedir dins de cada subcapítol als textos, taules i gràfics corresponents.

Informe del Sector Agrari Valencià 2021

 

Index    Títol Taules Gràfics

Capítol I

   Introducció

 

 

Capítol II

   Normativa agroalimentària

 

 

Capítol III

III.1

III.2

   Meteorologia i estat dels embassaments

Meteorologia

Estat dels embassaments

 

 

Capítol IV

   Estadístiques agrícoles

 

Capítol V

   Estadístiques ramaderes

 

Capítol VI

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4

   Preus agraris

Preus percebuts pels productors agraris

Preus pagats pels productors agraris

Salaris agraris

Preus de la terra

 

 

 

 

 

Capítol VII

           VII.1

           VII.2

   Conjuntura agraria

Conjuntura dels principals cultius

Conjuntura de la cabanya ramadera

 

 

Capítol VIII

VIII.1

VIII.2

   Mitjans de producció agrària

Recursos humans: Población agrària

Comercialització de llavors, plantes hortícoles, plançons de fruiters i vinya

 

 

Capítol IX

IX.1

IX.2

IX.3

   Produccions, indústries i consum agroalimentaris

Productes agroalimentaris de qualitat diferenciada

Indústria agroalimentària

Consum agroalimentari

 

 

 

Capítol X

X.1

X.2

   Comerç exterior agrari

Comerç exterior agroalimentari

Comerç exterior citrícola

 

 

Capítol XI

XI.1

XI.2

   Finançament agrari

Subvencions públiques

Inversions públiques

 

 

Capítol XII

XII.1

XII.2

   Comptes Econòmics de l'Agricultura

Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2020

Estimació dels Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2021

 

 

Capítol XIII

XIII.1

XIII.2

 

XIII.3

 

   Assegurancces agràries, danys meteorològics i fiscalitat agrària

Assegurances agràries

Danys ocasionats pels accidents meteorològics

Infografies mapes interactius danys 

Fiscalitat agrària

Infografies mapes interactius fiscalitat

 

 

 

 

 

Capítol XIV

XIV.1

XIV.2

XIV.3

   Pesca marítima i aqüicultura

Ordenació del sector pesquer

Pesca marítima desembarcada

Producció de l'aqüicultura marina

 

 

 

 

Annex I

   Definicions i notes metodològiques

 

 

Annex II

   Estadístiques bàsiques