Fondos europeos - Medio natural

A la Comunitat Valenciana i, en concret, en matèria forestal i de biodiversitat per al període 2014-2020, es rebrà finançament per part dels Fons Estructurals Europeus FEADER i FEDER per a desenvolupar les actuacions incloses al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i al Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 respectivament. Amb el desenvolupament d'aquestes actuacions es pretén fomentar la gestió forestal sostenible, la multifuncionalitat de les muntanyes, i la conservació de la diversitat biològica i paisatgística, de manera que propicien una gestió adequada de la Red Natura 2000 i dels serveis que presten els ecosistemes, garantint la protecció dels boscos alhora que es millora la competitivitat i la creació d'ocupació, especialment en les zones rurals.