Estalvi energètic i energies renovables

Estalvi energètic i energies renovables

CONTRACTACIÓ DE AUDITORIES ENERGÈTIQUES A CENTRES DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL.

Dirigit a: Edificis públics pertanyents a la Generalitat

Situació: En procés d'adjudicació

L'Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i el autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat, preveu, entre altres accions l'establiment d'un programa d'auditories energètiques en aquells edificis i infraestructures amb un consum energètic superior a 200.000 kWh/any. D'aquesta forma, les auditories energètiques, al costat de la certificació energètica d'edificis, es configuren com els millors mecanismes per definir un programa d'inversions dins d'un amb text de viabilitat energètica i econòmica, que ens permeten aconseguir els nous objectius d'estalvi.

En atenció a aquest Acord i en la correcta definició d'actuacions que es troben lligades a una eficient energètica, es preveu la redacció d'auditories energètiques que incloga una proposta preliminar de mesures d'estalvi i eficiència energètica i aprofitament de les energies renovables, així com la definició de les millors tècniques disponibles, per a la substitució d'equips de climatització.

Per açò, la Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , en col·laboració amb l'el IVACE, engega un programa per a l'execució d'inversions que reduïsquen la factura energètica i les emissions d'efecte hivernacle en edificis de la Consellería.

Així, Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural engega una licitació pública per a la realització d'auditories energètiques en 4 edificis, 1 a València 1 a Silla i 2 a Alacant pertanyents a aquesta Conselleria. La selecció d'aquests edificis es basa en 3 aspectes: consum superior a 200.000 kWh/any; possibilitat d'instal·lació de plantes fotovoltaiques de autoconsum i necessitat d'afrontar inversions en millora de la climatització de l'edifici.

Aquestes auditories energètiques permetran realitzar una avaluació de l'actual situació energètica dels edificis i una posterior determinació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i d'aprofitament de les energies renovables, amb l'objectiu de reduir, almenys, un 20% el consum d'energia final d'aquests edificis.

Aquesta actuació podrà comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.c. (Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i Objectiu Específic 4.3.1. (Millorar l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics).